Machann Kafe (2006)

Machann Kafe (2006)

Medor, Massif des Cahos, Artibonite, Haiti.