Haitian Mango Trees

Haitian Mango Trees

Mango trees, Haiti 2017