Haitian Band (1900)

Haitian Band (1900)

A Haitian Band in Jérémie, Haiti.