Farmers Market (1931)

Farmers Market (1931)

Farmers Market , Port au Prince, Haiti