> ORAL HISTORY TRANSCRIPTS

Kan 6 Benefisye Concern OIM HelpAge

Fokis gwoup sa a se youn nan 10 fokis gwoup ki te fet pou OCHA nan ane 2016. Objektif te pou evaluye program oganis yo ki te fet pou ede moun kite kan yo. Gen anpil infasyon sou jan tremblemante te pase, situasyon lavi nan kan yo, pwoblem moun yo te genyen pou soti kan yo. Li vreman yon trezo de infomasyon sou kan yo.

FULL TEXT

Fokis gwoup sa a se youn nan 10 fokis gwoup ki te fet pou OCHA nan ane 2016. Objektif te pou evaluye program oganis yo ki te fet pou ede moun kite kan yo.  Gen anpil infasyon sou jan tremblemante te pase, situasyon lavi nan kan yo, pwoblem moun yo te genyen pou soti kan yo. Li vreman yon trezo de infomasyon sou kan yo.

Jeudy 29 Fevriye- Lendi 7 Mas 2016

Patisipan

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM

#2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern

Entrodiksyon

Nou di bonjou.  Mwen menm mwen rele Tim. N’ap fe anket. Epi, mwen gide ekip anket la. Almathe  travay ave’m. Epi nou gen kom 10 lot moun anko. Epi le’m di nou fe anket, premyeman nou  fe fokis gwoup avek nou. Sa fe nou sou 6 fokis gwoup nou gentan fe. Epi nou poze kesyon pou’n ka pi byen konprann sak pase nan tant lan. Epi lajan yo te ba ou pou anfeme kay,  mwen pa konnen si’w jwenn fomasyon. Gen moun ki jwenn fomasyon tou. Epi se Konsern, OIM se gwoup  sa yo ki te ban’n job la. Pou nou te ka konnen sak bon, sak pa bon nan  sa yo  te fe. Kounyea, mwen menm  mwen se Sosyolog. Se pou  tet sa a, yo ban’m job la. Mwen konn fe sa, mwen konn fe anket. Epi tout moun kite ave’m.  Almathe, yo konn fe sa depi lontan. Epi le nou fini, nou fe rapo. Nou eskplike sak bon, sak pa bon. Kounyea gen de bagay, nou bezwen konprann sou sa. Nou rele nou, Almathe, jwenn nou sou telefon. Li we,nou pale byen kle. Epi m’dispose patisipe nan sa. Men sa nou fe la ( Bri moto). Li bon, ( Bri moto) ou pap jwenn anyen anko . Ou jwenn yon ti bagay. Pou tet ou vini Jodi a. Men pwogram li femen. Men li bon paske si gen pwoblem anko. Si gen lot kriz epi yo fe sa anko. Yo t’ap pi byen konprann ki sa yo dwe fe. Nou konnen gen pwoblem. Nou we sa anvan nou pale avek  nou. Tout moun konnen anpil pwoblem nan kay ONG. Men pwogwam yo fe, men gen sak mal, gen sak pa bon. Gen sa ki mal, gen sa ki bon. Gen sa ki ou ti jan miyo. We! Kounyea ou met di sa ou vle avek nou. Nou pap di ONG. Nou pap rele Concern, OIM.  Pou’n di moun sa a t’ap denonse yon bagay konsa. Paske nou konn kritike yo tou. Epi sa se job pa nou. Epi nou pap di’l tou. Nou enskri sa paske nou bezwen chanje. Epi nou bezwen pase,epi etidye sa’w di, oganize. Nou pap di moun  entel di sa. Ou konprann? Nou met pale jan nou vle. Epi nou pap gen pwoblem nan sans sa. Epi tout moun di li bon paske jan ke ou ka konnen. Nou ka di n’ap pote vwa pa’w epi bay chef yo. Almathe mwen konnen  kisa ou ta vle ajoute. Bon, m’ di tout moun mesi. Pou tet nou vini. Non pa’m se Almathe. Se mwen te pale ave nou ye swa e apre midi. Kom sa Mesye Tim di, nou menm se ankete nou ye. Se ankete nou ye. Sa nou fe se enfomasyon n’ap cheche. Pou nou pote bay oganizasyon sa yo. Se pa nou menm ki OIM. Se pa nou menm ki Concerrn. Se pa nou menm ki USAID. Se pa nou menm ki Care . Men nou la, job nou se pale avek nou. Tande sa nou di. Epi pran doleans lan pote’l ale. Se sa nou fe, e m’ di mesi pou tout moun ki fe efo ki vini. M’ konnen nou jwenn bon trafik pou vini la. Mesi anpil. E m’ kwe n’ap kontinye. N’ap pase, n’ap tou  fe  wonn tab la. Wi ou met prezante tet ou. Ou met prezante tet ou. Di non ou kom m’ di’w. Nou pap mete sa nan rapo nou non. Men ou ka di non’w. Pou nou ka konnen. Pou nou ka pale pi kle epi  tou nan ki kan ou ye.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Dam kite nan kan nan Mouzen wi, nan pak Izido. Mwen te patisipe nan pwogram la ki t’ap fet la. Li te tre zenpotan e li te bon pou mwen osi. Mwen pa konnen kom mwen vinn la jodi a. Mwen pran enfomasyon. Mwen pa konnen eske si se kanpe pwogwam nan kanpe. Oubyen poukisa?

Yo ka gen yon lot bagay. Men nou pa konnen non. M’ panse yo kanpe. M’ pa konnen koz paske nou pa andan’l. M’ konnen yo te bay, yo prete kob. Epi te gen kek  moun nan lot gwoup ki di yo vinn peye kay yo anko. Sa pa fet anpil men gen kek ka.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Hmm.Hmm.

Ou sel bagay m’ konnen pwogwam lan pral femen. Li poko femen net. Men li pral femen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske m’aprann gen kek moun kite abite bo kote’m yo te peye kay pou yo. Premyeman, yo retounen peye’l pou yo anko. Menm mwen menm m’ te kontan paske m’ di a bon.

(Riiiiiiiiiii). Paske yo te rele’w!

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen te kontan paske le’m rive dam nan di’m. Nirva, eee, men yo rele’m wi. Yo peye kay la pou mwen anko. M’ di se tre byen. Le sa m’ kontan m’ di mesi Jezi. M’ leve men’m anle.

(Riiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Telman m’ kontan wi m’ di ,’Ooh ebyen m’ nan pwogwam nan.’

Epi premye fwa m’ tande sa se kounyea. Se ou menm ki di sa. Men mwen pa vle ba’w yon fo lespwa. Nan sans sa a.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM : Hmm.

Ok.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Bon, bonswa ak tout moun ki sou tab la. Non pa’m se Asenbert Jose. Mwen te nan kan Ika. Bon, amm oganizasyon kan Ika a li te pran yon bon ti bout tan jikas ke yo leve moun yo. Premyeman, se  ACF ki t’ap jere kan an. ACF  le’w we konba a vinn two di pou li. Li paka kenbe li abandone. San’l pa bay moun kont randi kite nan komite a. Paske mwen te fe pati komite moun ki te ap mennen dezanseyman pou moun yo. Paske jan moun yo t’ap viv la mwen te trouve mwen menm li pat lojik. A vre di kay pa’m li pat kraze net. Depi le 13 m’ tounen lakay mwen paske nan Ika m’ te abite. Epi le ACF we li paka kenbe konba a  li abandone men ‘l fe ke nenpot 5 a 6 mwa. Se apre anpil manifestasyon ken’n fe pasifik.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM : Hmm !

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Bloke lari a, pran moun yo bloke lari a Lapres vini. Paske yo te komanse ap leve tout moun men yo  tankou yo te meprize kan Ika. Epi yon bon jou OIM deside vinn mennen yon anket. Komanse make kay moun yo pou konnen konbyen fanmi kap viv tel ou tel kan. Pwi apre yon twa mwa, tanzantan, men le yo finn fe anket la epi finn nimewote kay yo gen nan yo ki konn pase a minwi, pase a 1h dim maten. Vinn bay moun yo savon, bagay  dezenfektan pou dezenfekte dlo yo. Yo vinn retounen ak pwosesis menm ACF te komanse a. Setadi, achte dlo pou moun yo pou moun yo benyen, ranje twalet yo. Epwi le yo finn fe tout sa yo vini yo komanse fe moun yo al montre yo kay yo. Dela etan, men pou byen di’w nou menm jen nan zon nan  ki leve nan Ika nou te telman bezwen teren an tou pou’n jwe boul. Paske se li ki amizman nou, paske nou se yon gwoup jen. Nou pa’l nan kanaval, nou pa al nan bann, nou pa’l nan rara e teren an ki tout amizman nou. Teren kote moun yo te a. Moun yo potko menm finn leve mwatye moun yo. Nou komanse mete men nan teren an. Pou’n ka ankouraje OIM sa lap fe a pou’l  fe’l vit. Paske nou te bezwen teren an pou’n jwe boul pou vakans lan. Yo pat pran anpil tan, Gwas a Dyeu yo leve moun yo. Tout moun yo leve byen.Tout moun yo jwenn kob yo. Premye vesman an, gen moun yo te bay 4000 dola. Sa depan de pri ou te jwenn kay la. Apre sa gen yon 1200 dola yo te vinn ba yo anko pou pou yo pote. Gen moun apre yon yon 6 mwa yo tounen re rele yo anko. Y’ale eee bo zon Jeral Batay, sa yo bay kado pou fet de mè. Yo bay granmoun, yo te chwazi 60 granmoun ki gen plis pase swasant  swasant tan. Nan granmoun sa yo, yo te fe yon seleksyon ave yo. Sa vle di moun sa yo te sanse pa sou kont tet yo anko.

Hmm.Hmm.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Paske yo te ba yo yon ti kat. Chak mwa y’al nan lopital Delma18 la. Y’al pran swen pran medikaman, konsilte nomalman gratis. Le granmoun sa yo,ou konn e granmoun, yo vinn ap mode lage tankou le mwa a rive yo  pa vle ale nan lopital la. Gen seri de ajan ki konn vini , ki vinn ankouraje moun yo menm pou yo al lopital la. Paske kat yo bay la li gen yon dire. Fo yo bay patron an rapo tou men konbyen fwa moun nan vinn lopital . Yo te toujou ankouraje moun yo al lopital. Pou menmen’m se yon bagay nomal. M’ pa gen anyen a kritike avek OIM. M’ met di se yon sevis li rann moun yo. Men premye komansman, ACF te abandone nou jiskaske  OIM vinn pran sa an chaj. Li leve tout moun. Tout moun benefisye. Bon le’w we ke mwen menm, mwen te fe pati kan an. Men m’ pat soti tankou yon benefisye. Te gen yon moun ki pat gen eee pyes, m’ jis bay ‘l pyes la. M’ pran kob la pou li. Vinn jwenn mwen te gen yon kontak nan ONI, le’m we moun yo pandan tranbleman de te a tout moun pedi pyes yo…

Hmm.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Mwen mennen yon yon yon biwo m’ al nan ONI m’ di yo bon m’ gen yon kan ki ki chaje moun. Pyes moun yo pedi paske ACF le’l vini se jis yon kat li te bay yo. Li pat mande moun yo eske yo gen pyes!

Hmm.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Eske  akdenesans nou la! Kounyea vinn jwenn m’ gen yon delege m’ byen ave’l ki voye yon biwo ONI nan lakou 115 lan. Pou’m fe kat pou moun yo. M’ fe ape pre 300 kat idantite, kat electoral la pou moun yo. Epwi tout sa m’ ka di tra travay Bondye tou paske gen moun ki fe kat la ki gen 3 a 4 tran yo paka jwenn li. Men kat mwen te fe pou moun yo, dele mwa yo ba yo yo. Depi yo ale yo jwenn kat la. Patne a te dim sak fe li pat ka rele’m pou’l  te ban’m kat yo pesonelman se pou moun yo le yo rive pou yo ka idantifye yo pou yo ka pran enprent yo nan ONI an ki fe li pa’t ban’m kat yo pesonelman. Setadi, mwen ede moun yo anpil nan kan an. Bon, m’ ka di mesi avek OIM ki leve moun yo. Paske teren an se li m’ te plis bezwen ki fe ‘m te mennen tout konba sa yo.

Riiiiiiiii

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Non serye.( Riiii)

Se pou teren an. Ou tap goumen !

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Se pou teren an m’ t’ap goumen. Paske teren an se li ki amizman nou. Nou pa soti nou se yon ekip jen, Ilevre ke mwen men m’ fe ebenis depi Vandredi, Samdi, Dimanch se teren an ki amizman’m. M’ te oblije fe sakrifis sa a pou moun yo.

Ou di, ou te tounen lakay’w. Eske se tou swit ou te tounen ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Kay la te gen yon bo ki bagay ladann, men m’ te netwaye’l paske m’ m’ renmen viv. M’ renmen viv apa.

 Nen kounyea, ou te bo kan an?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Wi, m’ te bo kan an.

 Epwi ou pran responsabilite a?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:   Wi, m’ rantre nan komite a. M’ fe tout bagay pou moun yo. Sa vle di m’ pat gen anyen. M’ pat gen anyen m’ te di moun yo. Bon apre nou fini.  M’ pat antre nan lojik pou’m di ban’m fe ou twa ka moun la. M’ pa antre nan lojik sa a. M’ rann ‘w yon sevis m’ espere pi devan m’ ka jwenn yon moun rann mwen yon lot sevis.

 Dako. Ou te fe’l byen.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Se konsa, se konsa.

Ou vle pale?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: M’ ap pase lapawol bay yon lot moun. M’ap pase lapawol.

Sa se nimewo 1 ki t’ap pale.

( Riiiiiiiiiii)

Wi.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: M’ se nimewo 2. Mwen di bonswa ak chak moun ki la. M’ sot nan kan Boular Kriswa. Mwen se Pierre Makendi. Mwen pa gen kritik  m’ pral pote sou OIM. Paske tout benefis li bay m’ resevwa tout nan kan an.  Moun li t’ap leve yo tout benefisye  paske li renouvle kay li t’ap peye pou moun yo. Mwen benefisye ladann. Li te gen yon kou li t’ap peye CETEMO m’ benefisye ladann. M’ pa we ki kritik m’ te ka pote pou li tou. Kritik la plis e sak fe mwen pa gen anpil pawol mwen te ka di. Paske le w’ap kritike ou gen anpil pawol ou te ka di wi. Men e youn nan rezon ki fe mwen pa gen anpil pawol. Paske se felisite m’ap ka felisite OIM.  Mesi.

Sa vle di, ou se youn nan moun ke yo repeye kay pou ou anko?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, men yo te jis  retire 2000 goud ladann. Men kom mwen pat espre’l. Men e pa fache’m fache. M’ pat espere sa.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:   AS.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM:  Men malgre sa, se mwen te mete’l. M’ pap fe anyen m’ oblije fe kou’m konnen m’ mete’l. Paske, m’ t’ap fe plis paske m’ pat gen kob la. Ou konprann ? M’ di’l mesi kan menm. Paske m’ pat konsi li t’ap fe sa. Paske m’ kwe se yon sot de tiraj oso li fe. Pami 10 moun nan tiraj la m’sot ladann. Paske gen anpil moun kap plenyen yo pa jwenn.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Ki pa jwenn.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM : Wi. Se vre.

 Konbye moun ki lakay ou?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen menm, Mwen gen 2 moun lakay mwen kote’m rete a.

 Ou gen madam lakay ou?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

Ou gen timoun ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non.

 Pa gen timoun ? Nou se granmoun?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Gen timoun ki nan vant.

 An ok.

 Se ou menm madam ou?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Peson.

Se tankou yon tiraj yo fe pou te jwen lot tranch kob la?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Paske jan’m m’ we a gen anpil moun k’ap plenyen yo pa rele yo. Paske m’ kwe gen plis moun yo pa rele.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi, gen plis moun yo pa rele ke moun ki jwenn.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen menm, m’ap plenyen paske moun bo lakay mwen yo rele yo men yo pa janm relem.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Se de bagay diferan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske yo rele yo. Yo di yo rele yo nan kou.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM:  Gen moun mwen telman sezi, mwen di mwen menm menm m’ pa gen chans.

Yo pa rele’m nan anyen di tou. Yo pa janm di’m y’ap ban’m anyen. M’ etone, m’ di Jean Baptiste Nirva pa gen chans. Paske gen moun k’al nan kou. Yo peye kou pou yo, yo peye kay pou yo.

 Men eske gen moun isit ki pran kou?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, m’ pa jwenn.

#2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

Ou pran kou nan kisa?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Elektrisite.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Kwizin, patisri!

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Elektrisite ou pran?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, se 6 mwa yo te peye pou nou.

Piblik : Ou tande ?.

 Kisa ou te pran ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Kwizin, patisri . Yo peye 4 mwa pou nou .

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Bon ! Eske ‘w tande!.

# 3 JEAN RIGUER CADET; GASON; 60 ANE; 3 TIMOUN; SEKIRITE ; 4EME SEKONDE; HELP AGE: MWEN PRAL PRAN LAPAWOL. MEN YO POKO RIVE SOU MWEN, M’ PRAL PALE.

 Ok. Nimewo 5.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bonswa, mwen se Simone Michele.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Eskize’m wi, tale wi. Pwoblem ki poze ki fe ke gen anpil moun ki pa benefisye nan desyem pwogwam OIM lanse a. Moun yo gen yon tandans chanje nimewo de  telefon.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Non. M’ pa di sa pou ou.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Annn ok.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Le’w te bay yon nimewo, le fini gen moun ki te bay nimewo telefon moun. Moun nan te gen dwa te fe yon twok ave li. Li te di bon se nimewo telefon ou jwenn  le yo ban’m kob la w’ap ban’m tan. Si se….. Tande ! Tande !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Kite dam lan pale.

Piblik : Kite dam lan pale.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Non, tande, tande.

Men kite’l pale tou non. Ou met kite’l pale. Kite’l finn pale.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Gen anpil moun konsa!.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi gen moun ki mechanste. Sa vle di si’w pat ba’l nan kob la, le OIM rele’w li pap vinn di’w sa. Gen anpil moun ki fe sa a. Mwen menm m’ sibi sa nan kan bo lakay mwen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok,Ok.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Gen anpil moun tou OIM peye kou pou yo tou nan kan Ika a. Jan dam lan di a, nan kwizin, patisri.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok.

Gen moun yo plis bezwen yo pa gen telefon.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Gen moun ki pa gen telefon! Tankou telefon pa’m nan m’ pa jan’m ka mete’l nan chaj non. Paske, m’ toujou kwe nan tet mwen y’ap rele’m kanmem.

Men m’ ta sispek, moun ki plis nan nesesite pa gen telefon.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi. Pa gen telefon.

Yo t’ap vann li se yo ta genyen.

#2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Gen moun yo rele. Yo pale kob la ave yo men yo pa fe res swivi a yo. Yo pa fe’l pou yo non!

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Yo pa fe’l.

Poukisa?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: M’ pa konnen. Yo pa janm resevwa, yo pa jwenn. Pa egzanp, yo fe yo siyen, yo pa fe yo siyen non. Yo di yo y’ap peye kay pou yo. Yo pale ave yo yo di yo y’ap bay yo randevou yo pa janm di yo anyen anko.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Yo pa janm rele yo men menm. Yo te di’m sa,yo te rele’m nan telefon yon jou. Yo di madam Nirva, m’ di wi se  Nirva. Yo di kisa  ou ta renmen aprann ? M’ di mwen ta renmen aprann ooh patisri. Mwen di se fi m’ ye m’ t’a renmen aprann bon bagay. Yo di ok, ok.  Apre sa yo pa janm rele’m anko.

 Eske ou konnen gen lot moun ke sa pase tou?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, gen lot moun.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen konnen gen nenpot de moun. Yo te di y’ap rele yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Gen yon seten Carole, yon seten de Mimose. Yo pa janm rele yo.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen te jis di yo apre sesyon an y’ap rele yo paske se pa sesyon yo fe’l. Men jiskaprezan yo pa fe’l.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi.

#2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Pou jiska prezan yo pa rele yo.

 Konbyen tan sa genyen?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM:  Bon, de Me a Novanm. M’ kwe 6 mwa.

 Li fini an Novanm?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

 An nou bay.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi, (dam nan!) l’ap pale.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, Bonswa !

Piblik: Bonswa!

(Riiiiiii).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Paske pwoje sa a. Le pwoje sa te antre, li te antre two ta pou mwen menm. Paske m’ gen senk timoun.2 ladan yo, papa yo mouri. M’ t’ap viv bo lari, gen de fwa nou leve, nou  jwenn nenpot  2 moun mouri. Nou kann mewe soti nan lari a se panche n’ap panche pou’n soti . Moun mouri nan mitan lari a. Nou jwenn nenpot grenn bal a te a. Men nou menm se Venis nou soti ri Monseye Giyou pwolonje.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Ok.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Venis, nou te a te nan lari a. Le yon bagay finn pase, gen de fwa, m’ gen ide pou’n t’al domi yon kote kay kek moun. M’ di bon m’ di la m’ap rete. Nou pa ale, gen de fwa nou kouche nou pa janm femen je nou telman nou pe. Men le yo te vinn leve nou la nou te kontan anpil. Paske pyes timoun yo te pedi. Menm mwen menm akdenesans mwen te pedi. M’ pat posede bagay konsa. Men kounyea tout timoun yo nou tout net, yo te vinn fe akdenesans pou nou. Kounyea, apre te vinn gen yon pwoje yo te vinn mete la.Yo t’ap bay yon kob. Yo di moun ki vle pran kob la y’ap bay yo. Men sak pa vle  pran metye a. Men mwen menm m’ te chwazi pran metye a. Kounyea  m’ gradye ladann. Yo konpoze nou, m’ gradye ladan li. Depi 24 Novanm mwen fini ladan li. Mwen kontan anpil. E m’ di mesi ak tout moun ki patisipe ladann li paske m’ patisipe ladann.

 Men nou tout pa nan menm kan ?

 Piblik: Non. Non!

Eske gen moun ki rekonet lot?

Piblik: Non. Non!

Ok. Kounyea 3

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen di bonswa, ak nou tout. Non pa’m se Cadet Jean. Eeee, le m’ap tande deklarasyon konfre’m yo. Ou konprann ?  Se’m yo, fre’m yo ki te victim eee

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  12 Janvye.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 12 Janvye, mwen  we se de bagay ki te genyen. Nan de sans yo te fe bagay yo. Mwen menm mwen te soti nan kan Kristofe Kriswa. Petet m’ te ka vwazen ak kote ou soti a.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men nou pat menm kote.  Mwen soti nan kan Kristofe. Denye, denye moun yo retire nan kan an se mwen menm. Le yo leve tout moun nan kan an yo voye al peye kay pou yo. Yo pa renouvle kay la pou yo. Yo gen yon kontra ki te siyen avek pwopriete met kay la. Yo vinn kote met kay la yo di met kay la. Nou pap renouvle kay la pou moun nan anko. Pou moun nan degage’l….

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Peye kay li!.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pou’l peye kay li. E byen nou reziye nou. Sak soti ale yon lot kote. Sak gen mwayen li rete nan kay la toujou. Men le’m ap tande deklarasyon seten moun ki nan kan an, gen de bagay diferan ki fet.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Paske gen moun yo ofri yo pou yo gen yon pwofesyon. Gen moun yo kontinye peye kay pou yo. Or mwen menm se soti nan kan an ,yo peye yon fem kay pou mwen pou douz mwa, 1 nan.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi !.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Apre sa, yo pa konn anyen anko.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Anyen anko !

 Men se OIM kite ba’w ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi.

Men nou tout se OIM ?

Piblik :  Wi.

Madam sa pa OIM.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Konsern.

 Ok. Ou met  pale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se sak koz mwen pa vinn jwenn anplis bagay pou’m di. Paske mwen we deklarasyon se’m nan li preske idantik.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:   Ak pa’w la..

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Avek pa’m nan. Paske li te aswafe de jwenn yon pwofesyon tou. Ou pa konprann ? Mwen menm moun pa janm two gran pou konnen.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Pou aprann.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Vwala.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pou konnen.

 # 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Vwala. Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Vwala!.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Si’m te gen yon konesans nan tet mwen anplis m’ t’ap cheche yon sache pen nan lari a, li pi fasil. Ou pa konprann ? Le m’ap gade yo ofri moun yo, yo di bon si moun  ki vle pran kob, sak pa vle kob la y’ap peye pito  yon pwofesyon pou yo. Mwen m’ t’ap tou chwazi pwofesyon an tou.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi !.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: E si yo t’ap peye kay la pou mwen. Li t’ap bon pou mwen. Paske m’ pa gen jevril poum’ peye kay nan Potoprens.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern:  Vwala!

  # 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ pa gen sipo pou’m peye kay nan Potoprens. Le’w tande chanm kay ou bout de mo w’ap pran nan men locate se pa ti mo piti non! Le pou fem kay ou bout, ou paka peye’l lokate ap manke’w dega, manke’w dega, manke’w dega pou fem kay. E bagay ki di. Le yo te di ke gen de moun ki aje anpil ya pral leve yo mete yo nan yon kay. Kay sa a se kay pa yo l’ap ye. M’ te kontan anpil. M’ te di Bondye we, we, poutan manti.

 Hmm.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo rele’n nan reyinyon sou reyinyon nan Delma 33. Nan pwen yon biwo Delma 33.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Hmm. Hmm. Nan Kafou Jeral Batay. Bo pomp gazolin nan.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, ou kite Jeral Batay.  Ou Delma 33!

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Bo pomp lan. Bo pomp lan. Avan ou desann ti monn nan. E la manman’m ale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Hein en en.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou kite pomp fatra Fort Dimanch lan.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi, wi!   E la manman’m ale. Koman ‘w fe ou pat antre nan pwomosyon granmoun yo?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo ban’m ti kat manb. Yo fe’m peye badj. Men yo fe badj pou mwen.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Annn. Ou gen badj! Li gen kat la?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo fe’m peye badj tout bagay. M’di gen yon bagay serye kap regle. Ou pa konprann sa’m vle di’w?

Hmm.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men jiska mentnan badj la rete lakay la la. Anyen pa regle.

Kiyes ki fe’w peye tout bagay ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: E byen moun kap fe woulman.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  El PAGE[1].

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: El PAGE.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  El PAGE. Ki te leve moun depi ou di Delma 33 EL PAGE ki te leve moun.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: EL PAGE, moun ki t’ap pran woulib sou moun. Ou pa konprann ? Y’ap pran woulib. Fe badj pou ou fe’w peye badj. Fe sesi, fe sela tou. Y’ap kontinye peye kay pou ou. Le fem kay la bout ou we gen yon manb ki vini ki di yo pap kontinye peye kay la. Degaje’w si w’ap soti, soti.

 Ou gentan kite kan an?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ gentan kite kan an.

 EL PAGE komanse rele moun?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, rele moun yo rele’w nan chak reyinyon. Yo rele’w al nan reyinyon, asiste reyinyon. Yo gen dwa achte ti sache dlo ba ou. Ou ko’w konprann?  (riiiii). Ti sache dlo, le’w konn se yon bagay serye kap regle.

 Ou peye badj?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age:, Wi.

Konbyen ou peye badj ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Badj, badj pou idantifye’w.

 Wi. M’ konprann sa’l ye. Konbyen ou te peye’l?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 20 a 30 dola, 30 ou 20.

 Eske ou peye lot bagay tou?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, yo enskri’w pou 20 dola. Le’w fini ou peye badj la.

 Kiyes El PAGE?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, mwen pa konnen.

 Help Age  International.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se yon sig li ye m’ paka konnen.

Wi, wi. M’ konnen. Ok.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen paka dechifre sig la.

 Non. Non. Nou konnen.  Nou konn kiyes yo ye. Mwen konnen yo an nangle. Se sa ki ban’m pwoblem. Ou peye 20 dola?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ou peye 100 goud.

Ou peye 100 goud  pou enskripsyon epi 100 a 150 goud pou badge la.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pou badj la m’ te panse e te yon bagay serye ki t’ap regle, Bon.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM:  Ou poko fin konnnen.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Ou poze toujou!

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM:  Poze toujou.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo rele’m nan telefon. Bon, m’ kouri di pa gen anyen serye ki ap regle. Yo rele’m nan telefon a ment fwa paske telefon nan m’ kwe telefon nan toujou ret nan men yo. Si yo ka jwenn telefon mwen.

 Si’m ka jwenn telefon ou se key o ka jwen ou tou.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Yo pat ba’w kat  lopital la?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo te banm ti kat lopital la. M’ paka di yo pat ban mwen’l. Yo te ban mwen li. Yo te ban mwen li. Le’m di’w sa m’ t’al lopital la. M’ te gen yon tiiii bagay la nan ponyet mwen la. Le’m ale yo mande konbyen mil dola, 8 mil dola. Gwas Bondye.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Li fonn pou kont li!

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li fonn pou kont li. Yo mande’m 8 mil dola pou ye te fonn pou yo te fe’m operasyon. Yon ti boul ki te leve la’m.

 Men kisa kat yo ba ou a kouvri?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pardon.

 Kisa kat yo ba ou pou al lopital la kouvri? Kisa kat sa kouvri?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: S’al reprezante ?

 Li sipoze bay komsi….

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pou le’w malad pou w’al lopital. Ou pa konprann ?

Ou pa peye anyen? Ou pa sipoze peye anyen ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non,yo te di’m pat gen senkob m’ tap peye. Kounyea le yo ban mwen’l kounyea piske mwen gen andikab la yon ti boul ki la’m, m’ di  m’ pral lopital la avek li. Le’m rive lopital la e te nan 18 la.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Kou rive Jidann.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Jidann!

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Hein. Hein.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Jidann.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bo Jidann! Le’m ale lopital la yo gade’l, yo gade’l. Yo di mesye, ou gen 8 mil dola. 8 mil dola. Ou kwe e 8 mil dola,40.000 dola, 40.000 dola pou opere.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Oooh.

40.000 goud

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 40.000 goud.

Wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ki egal a 8.000 dola?

Ki egal a 8.000 dola.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 40.000 gou pou ka fe operasyon sa. Bon, m’ pa gen 40 santim m’ pa gen 40 santim .

Piblik: Riiiiiiiiiiiiiiiii

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se nan kay m’ te ye.Ou pa konprann sa’m vle di’w?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM: Non, eee.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ rale bak.Ou pa konprann? Men gwas Bondye !

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Ou pat retounen nan biwo a anko?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men gwas Bonbye, ou pa konprann.  Le yo vini, yo vinn vizite’m lakay la. De tanzawot yo vini yo vinn vizite’m lakay la m montre li li.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Paske tout ajan yo pa gen menm menm konpreyansyon.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo pa di’m anyen.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Menm konpreyansyon.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou konprann ? Gwas Bondye m’rete konsa.

 Konbyen moun ou gen lakay ou?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ genyen 3 piti plis madam’m. Mwen menm sa fe senk.

Men mwen gen yon kesyon. Ou sot di ou se denye moun yo retire nan kan an? Poukisa ou se denye moun yo retire nan kan an ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiiii, yo te gen yon ti retentisan. Le pou yo te retire’m nan kan an. Eeee, mwen se petet yon de a twa moun  ki te rete nan kan le tout moun ale. M’ te pe le tout foul moun yo ale. Pou’m we yo kite mwen paske le’w anpil ou gen fos. Le’m we e nou twa grenn kite rete nan kan an. M’ te bagay se jis anapre yo te vinn sou dosye’m nan. Pa gen plis non.

Ok, le tranbleman de te te frape’w. Ou te nan zon nan?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, m’ te nan zon lan le tranbleman de te te pase.

Nou tout te tou pre?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, nou tout pat ansanm.

M’ konprann sa. Sa vle di eske kay nou te rete a te pre kan kote nou te ye a ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi.

Eske tout moun pedi kay?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tankou mwen menm, kay mwen te kraze. Pitit mwen mouri ladann.

 Konbyen timoun ou genyen ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen te gen twa.

Ou gen 2 kounyea?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Kounyea, m’ reste 2. Youn ki mouri ladan yo. Pandan’l t’ap domi, kay la kraze sou li.

Ki laj li te genyen?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Li te gen 6 zan.

Yon ti fi?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Yon ti gason.

Kay la se pou ou menm li te ye ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non.

 Ou te jwenn timoun nan ? Ko a ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen te jwenn li sou yon mwa. Tout ko’l te kraze. M’ pat jwenn tet li.

 Nou tout tap anfenme kay?

 Piblik : Wi.

 Eske nou tout se nan fem nou te ye?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: M te nan fem wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, mwen menm m’ te nan fem.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ te nan fem kay. Le tranbleman de te pase, nou t’al viv nan kan.

 Mesye sa ou pa ladann.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Non!

 Mesye sa.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Kay mwen te vinn fisire. Mwen te gen enkyetid paske fem mwen potko fini non. M’ te gen yon gran enkye pou’m t’al antre nan kay la anko. Pa rapo a fisire li fisire a paske yo te make’l. M’ di fenn ki nan kay sa li danje. Kounyea mwen oblije rantre nan kan an. Kote m’ te nan kan Kristofe.

 Kisa ou t’ap fe pou ‘w viv le tranbleman de te ? Komsi, kisa ou t’ap fe pou antre kob?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Avan tranbleman de te?

 Wi. Nimewo 4.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ t’ap fe komes. Se lavil la m’ ta vann. M’ t’ap fe ti bisnis mwen. Pou’m te ka ede tet mwen ak timoun yo, paske timoun yo te lekol.

 Kisa ou tap vann ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ t’ap vann diri, pwa, mayi, etsetera.

Kounyea, apre tranbleman de te kisa w’ap fe?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ pap fe anyen.

 Kot komes la ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Komes la kraze. (Riiiiiiiii).

 Ou pedi’l ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, komes la vinn kraze.

 Ou pat ka remonte’l anko?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’pat gen mwayen.

 Ou pa gen mari?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, mesye a te mouri tou.

Le tranbleman de te a?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Hmm. Nan tranbleman de te li menm li te mouri Ti Goav. Nou pat menm kote.

Ok.

 Pandan ou te nan kan an. Ki aktivite ou te konn fe pou ou viv ? Ou fe 4 tran.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, m’ fe 4 tran. M’ te kann vann kola frize.

Yon ti aktivite. Apre sa, te vinn gen dezod.  M’ te vinn pedi yo. Frize a te vinn domi deyo. Bon, yo pran’l. M’ tou bay vag.( Riiii).

 Men koman ou  te viv ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’viv kan menm paske nou t’ap viv nou plize moun. Youn pat gen pwoblem ak lot. Si sa fe manje jodi a.  Ou paka pa manje si sa genyen li pataje ave’w. E kote m’ t’ap viv nan kan an. Se bon moun ki te la. Nou te viv tankou se avek se. Si’m gen 5 goud nou pataje’l.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Yo pataje’l ave’w .

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Nou pataje’l ansanm, nou viv. Men le li te di pou nou wi.

Hmm !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske gen yon epok ki te vinn rive li te di pou nou.

 Kounyea kisa ou fe ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Kounyea ,m’ pa fe anyen.

 Yo poko vinn peye kay ou pou yon  dezyem fwa ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, yo poko.

Si yo pa vini kijan w’ap peye kay la ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Bon, met kay la te rele’m li t’ap pale ansanm ave’m. Li di’m konsa ke le yo te bay’l papye a yo te di’l yo te kapab rele li. Bon m’ te vinn gen yon espwa paske le yo te di yo kapap rele li, m’di bon la jis m’ pa bezwen bay tet mwen pwoblem. Si yo kapap rele’l se ke m’ gen yon espwa.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Ou gen yon espwa.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ gen yon espwa, yon jou kan menm y’ap peye’l pou mwen. Kay mwen bout depi an Janvye. Depi 5 Janvye m’ di met kay la tann mwen pran pasyans.

Konbyen kob ou peye kay sa ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: 4.000 dola.

20.000 goud ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: 20.000 goud.

 Pou yon ane ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi.

Si’w pa jwenn kob kisa ou pral fe ?  Si yo pa peye kay la pou li. Kisa, lap fe kounyea ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Si yo pa peye kay la pou mwen m’pral kay fanmi’m. M’a remet kay la. M’ paka al nan goumen ak met kay. Kay li pou li paske m’ gentan gen yon mwa depi 5 Janvye. Li gentan bout la sa se yon lot pi gwo pwoblem anko.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wiiii.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Riiiiiiiii

 Ok, nimewo 2. Kisa ou t’ap fe pou viv pou antre kob le tranbleman de te te pase ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen menm, avan tranbleman de te a. M’ t’ap travay nan radyo Ibo. Pandan radyo Ibo kraze m’ te pedi job la.

 Ou t’ap travay nan kisa ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Radyo Ibo.

Radyo Ibo !  An ok. Radyo Ibo.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Pandan  seyism nan, bon  radyo a kraze. Yo te mete’l Tomasen. Premye fwa a li te two lwen pou mwen. M’ te vinn gen yon difikilte m’ pat ka al ladann m’ te tou pedi job la. A la fen, pandan n’ap viv nan kan an se an famiy nou viv si youn pa genyen lot la kouvri pou lot. Se konsa.

 Men kisa ou t’ap fe nan radyo a menm kom travay ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen menm, m’ te resepsyonis.

Ou t’ap resevwa appel ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, e konsa m’ t’ap viv.

 Kounyea, tout moun ap viv ansanm nan kan an, youn ap ede lot ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

 Li te rete konsa jis ou kite kan an ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Jis nou kite kan an.

 San’w pa gen anyen menm. Y’ap antre du tou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Du tou.

 Yon moun ap ede lot.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

 Kan an te gen kek avantaj nan sans sa a ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Kwa ?

Kan an li te gen kek avantaj ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non, pa gen avantaj.

 Eske w’ap viv ansanm avek moun kounyea ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM:  Non, m’ pap viv ansanm. Men kounyea, m’ vinn myeu paske pa rapo a kou yo te peye pou mwen la, pafwa tou le yon moun bezwen yon job m’ ka fe’l pou li pa rapo a elektrisite a.

 Ki kou yo te peye pou ou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Elektrisite.

Elektrisite !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Elektrisite Batiman ?

 Konbyen tan ou te fe ladan’l ? A se elektrisite ki bon pou ou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

Ou te gen setifika oubyen diplom oubyen lisans ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Bon, diplom nan yo te jis di se 4 premye yo y’ap bay diplom. 4 premye.

Hmm. 4 lorea yo ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Sa vle di yo te di’w fo’w pa gen absan tou. Men yo gen yon kob yo t’ap ba’w pou’w peye machinn. Pafwa yo konn fe nenpot twa mwa yo pa ba’w kob la. Mwen menm kap sot byen lwen ki pral CETEMOH, m’ kann pa gentan ale. M’ gen twop reta ladann paske yo di’w gen yon kantite reta yo pap ba’w diplom ou.

Ok.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Gen anpil bagay tou m’pedi nan kou a. Ou konprann ? Elektrisite yon bagay ki anpil li ye. Sitou 6 mwa ou pa pran’l plen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Kou entensif 6 mwa 

Hmm.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Lap difisil pou yo ba’w yon diplom men avek entelijans mwen. Men menm le ou pa gen diplom nan men gen anpil bagay si yon moun bezwen m’ ka fe’l.

Men menm yon setifika yo pat ba ou tou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non.

Ou te ale chak jou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non. Nou pale chak jou non.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou sote jou.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Pafwa gen de jou nan semen nan nou pa ale. Yo kreye yon mwayen le ap  gen pratik yo divize gwoup lan. Gen pafwa, Lendi gen yon gwoup k’ale, Jedi gen yon gwoup ki pa ale. Lendi gen yon gwoup ki pa ale le yo divize. Paske gwoup k’ale Lendi an li pa ale Jedi paske nou travay. N’al lekol 3 fwa nan semen nan.

Ok, Ou t’al rete nan kan avan ou te gen job radyo a. Kounyea tranbleman de te frape ou al rete nan kan, kisa ou t’ap fe nan kan ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Jis, le tranbleman de te pase m’al abrite’m paske m’ pat gen lot kote.

 Kijan ou antre kob ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Jis sa’m t’ap fe se ansanm ak yon moun m’te ye. M’ te ba’l kob pou’l fe komes. Pafwa le’l soti, le’l gen kob nan men’l. Li chache yon mwayen pou’l viv ansanm ave’m.

Sa vle di avek madanm ou ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi !

Li mouri ?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non. Li la wi.

Li la toujou ?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

Men ou te rete tou pre  kote kan ou rete kounyea ?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

 Kay la kraze ?

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, li kraze. Nan fenm m’ te ye.

Ok, numewo 5,  kisa ou t’ap fe le tranbleman de te te pase pou viv ? Pou antre kob nan kay la ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bon e papa timoun yo te konn ede’m. Apre  li te vinn mouri. Kounyea le’l te vinn mouri a. Ou konnen, tankou le ou nan yon zon ou pa move moun, ou konprann moun moun konprann ou tou. Men apre sa depi le’l vinn mouri a m’ vinn al nan kou a la m’ poko fe anyen anko.

Ki kou yo te ba ou ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Kwizin, patisri.

 Men anvan tranbleman de te ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Se papa timoun yo.

Ou te rete nan menm kay avek li ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wiiii.

  Avek tout timoun yo ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wiiii.

Li mouri, anvan tranbleman de te ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Li pa mouri nan tranbleman de te a non.

 Apre ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Apre !

 Konbyen tan li genyen depi li mouri ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Li gen 3 zan la depi li mouri.

 Li te nan kan an ? Men kisa li te fe li menm nan kan an pou li te bay kob ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non. E bos mason li te ye. Li te konn degaje’l. Li te konn degaje ‘l.

 Men li pat antre kont kob pou nou te ka soti nan kan an ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non, pat gennnn kob.

Pat gen kob ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non.

Konbyen pitit ou genyen ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi,m’ gen 5 timoun.

Ki laj pi gran an genyen ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Pi gran an gen 22 zan.

Yon gason ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

Li pap fe anyen du tou li menm ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non, lekol li ye wi.

Nan ki klas li ye ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Nan reto !

Komsi te gen 10 moun, li se nimewo 1. Men yo te di y’ap rele li yo pa rele li.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Menm pa we gen yon moun yo rele tou non.

Sa vle di nan sans sa.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Pa gen yon moun m’ kwe yo rele tou.

 Yo poko rele.

 #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Yo pa rele moun menm. Yo di y’ap rele’w pou yo ba’w setifika. Yo pa janm rele moun.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi !

Men m’ pale ak moun ki te nan kwizin deja. Yo di moun ki te nan kwizin yo. Yo bay yo fou yo bay yo kek bagay.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: ( Non !).

Yo bay yo kek bagay.

Ustensil, pou yo sevi.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Se OIM, ki te bay bagay sa yo. Nou menm, yo ba nou tankou rap, paswa.

 An wi, yo ba’w kek ustensil kanmenm. Men yo pa ba’w fou.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bagay, pati kiye yo. Men yo pa ba’w tankou lot bagay kap koute yon pwa.

Ok, ou te nan kwizin patisri  oubyen patisri selman ?

Paske gen diferans ant le 2.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, kwizin patisri. Nou pat trouve bagay sa. Se OIM ki te bay komsi bagay sa yo.

 Sa itil ou kounyea ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi !

 Koman li itil ou ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ poko degaje’m ave’l non.

Ou fe kek ti manje pa ou. Oubyen !

 Piblik.(Riiiiiiiiiiiiiiiii).

Ou pap vann kounyea ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non, m’ poko.

Ou poko fe ti bonbon. Ou pa fe anyen ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ poko gen ti mwayen. Pou ‘m achte bagay pou’m fe yo. Men gen anpil ti bagay mwen ka fe yo.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Li ka fe yo. Men li poko.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ ka fe yo. Men koz pou kwit la, m’ yon ti jan mare ladann.

Men kisa ou te fe pandan tou tan sa a nan kan an ? ou pat janm fe anyen pou antre kob ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non.

 Pou le moman koman ou viv ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Pou le moman nou la. Tankou timoun yo, gen nan timoun yo. Tankou marenn pa’l, yo voye je sou yo pou mwen. Tankou pou lekol m’ degaje’m. M’ jwenn ti lekol leta mwen mete yo. M’ degaje’m yon fason.

 Men ou pa konn fe lesiv. Ou pa konn fe travay menaje ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ kann fe yo. Men ou pa jwenn yo. Bagay yo pa fasil.

Men tout sa yo ede’w antre kob. Pa vre ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: E pa gran choz).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Ou konn al nan koutye. Ou di moun nan, li gen nenpot mwa. 2 mwa w’ap mache. Li pa janm ka di’w anyen. E pa fe ou pa ta fe non. Ou pa jwenn.

Ok.

Numewo 3.

Kisa ou t’ap fe le tranbleman de te te pase ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pandan tranbleman de te a. Avan tranbleman de te a. Mwen te yon ajan de sekirite. Mwen t’ap travay nan nan Sokabank. Sokabank vann aksyon’l yo avek eee BNC. BNC te deja gen pesonel li yo. Li te deja gen efektif li. Mwen fe 1 nan, le kou a two elve pou BNC. BNC oblije anvwaye tout moun.

Hmm.

Sa se avan tranbleman de te ?

Jis anvan ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiii, avan tranbleman de te a.

Komsi 6 mwa avan  tranbleman de te?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiii, avan tranbleman de te a. M’ te gentan revoke. Men revoke a se pat yon bagay dwol ki te fet se paske pat gen fon.

Pat gen fon.

  # 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pat gen fon paske se jesyon moun yo ap fe. BNC te deja gen pesonel li deja, yo te konple. Le’l fini pou’l al pran tout pesonel Sokabank yo. Vinn avek li aa vle di efektif la vinn  two elve.

Two elve.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Two elve. Mezi moun ki soti nan Sokabank yo net, net yo mete. Tout a te net, yo revoke tout yo ley off yo.

 Hmm. M’ konprann.

 Men nan  ki Sokabank ou t’ap travay ? Nan ki zon ou te ye ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Preske tout. Bon ou we Sokabank ki te gen sikisal li la. Sou plas la la plas Bwaye.

Hmmm.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ pase nan tout sikisal yo.

Mwen panse se la ou pral di’m wi. M’panse(Riiiiiiiii).

Riiiiiiiiiiiiii.

M’ konnen pat gen Sokabank Tomasen !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ pase nan tout Sokabank yo paske m’ te ansyen anpil.

Konbyen tan ou te gen nan Sokabank ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ pase Kwade-Bouke, m’pase nan eeee ri Pave.

 Men konbyen tan ou te fe ladan’l ?

 Konbyen tan ou te fe ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: A pe pre 7 a 8 tan.

 Yo pa ba’w anyen le yo revoke’w la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, Moun yo sove. Dirijan ki t’ap dirije Sokabank yo. Ou pa menm we yo pou pale avek yo. E sove yo te sove yo retire ko yo.

Yo te fe fayit alo ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, anfet yo di se fayit.  Pou men menm m’ paka di’w se fayit.

Men Sokabank toujou ap fonksyone. Toujou gen Sokabank !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, pa gen Sokabank nan peyi a.

Pa gen Sokabank anko ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non.

Men gen Skotyabank ?

Piblik( Gen Skotyabank).

 M’pat konnen sa.

Ou gen Sosel, ou gen tout sa yo.

Wi, ou gen Sogesel.

Yo jis chanje’l.

Se sa paske Sokabank pa diferan pa two diferan de Skoooo.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, Se pa la menm famiy.

 Songesel, Son,Songesel. Sogesol.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se pa la menm famiy.

 Ou di’m Sokabank, Skotyabank. Li pa two diferan. Sko Sko.

Li totalman diferan.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Sokabank.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Skotyabank.

 Ou te nan SokabanK ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Sokabank.

Wiii. Se sa.

Annn. M’ panse ou di Sooo…..

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Sokabank.

 Kounyea tranbleman de te pase.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Le tranbleman de te frape. Li rann m’ pap fe anyen. Pandan, m’ pap fe anyen an. M’ te gentan peye kay la.

Men madam ou ki nan kay la ansanm avek ou. L’ap vann ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, li pa gen anyen nan men’l pou kounyea.

Non !

Avan tranbleman de te ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, m’ t’ap degaje’m. Li t’ap degaje’l tou li menm.

 Li te fe komes ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li te fe ti komes.

Ki kalite komes ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Vann eee rad, achte chemiz.

Pepe ? Pepe ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, li met pepe a tou.

Wi, se kalite ki pepe ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men li vann chemiz izaje tou. Li vann chemiz izaje tou. Li t’ap degaje’l. Men pandan bagay yo vinn kanpe a. Nou lib nou  vinn tonbe a te plat. Pa gen anyen.

E timoun yo ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: E byen, jan’w we dam lan sot di’w la. Bon pwochen kite rekonet ou. Li ka di’w sa a, m’ap peye. Ou menm w’a peye 2 mwa pou li.

Konbyen timoun ou genyen ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 3.

Kiyes ki pi gran ladan yo ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Genyennn, ti fi a pi gran.

Ki laj li ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li gen 22 zan.

Li poko fini lekol ? Oubyen li lekol toujou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, kounyea li pa al lekol anko. L’al nan kou.

Nan ki klas li rive ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li rive nan reto.

 Kou l’ap pran an li getan travay sou li ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, li vle al nan kou.

Annn ! li vle al nan kou.

Ok.

Kounyea ou pa peye kay anko ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pardon.

Sou pral peye kay kounyea ?

Ou gentan soti nan kay yo te peye pou ou a ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, anfet mwen gen yon moun ki te peye kay la pou mwen. Fo’m di’w sa.

Annn ! se pat Oganism ki te peye pou ou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non,Oganis la peye kay la.Yon sel ane pou mwen.

Ok, gen lot moun ki peye’l pou ou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Kounyea, gen yon zanmi kite konnen. M’te konn fe byen avek li. Li peye 6 mwa pou mwen. M’ gen yon lot zanmi ki peye 6 mwa kay. Se 2 moun.

Se de moun kontre ansanm ! Fe 1 an.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age:    kontre ansanm fe 1 an. Ki peye 1 an pou mwen. Men kounyea la, tet mwen cho kou yon ve lanp.

 Paske li pral bout !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiiii. Wiiiii.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern:,Riiiiiiiii

Konbyen kob ou peye kay sa la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, se te 4.000 dola. Men metnan menm, met kay la di  li pap bay li pou 4.000 dola. Se 5.000 lap bay li.

Konbyen chanm ki te gen nan kay sa menm ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yon sel chanm.

Yon sel chanm ! Kijan’l kouvri ?

An beton ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yon sel chanm, yon sel chanm. Chans pou mwen, se te eeeee.

An beton ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: An beton.

 Li gen seramik. Mozaik ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, li pa gen seramik.

An siman ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: An siman, yon sel chanm. Gen 2 moun ki te kontwole ki mete ansanm.

 Ou di yon sel chanm pou 4.000 dola ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yon sel chanm.

Wi. Se konsa li ye.

 E pri sa ! Se konsa’ l ye.

Ou se moun ki kote ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Sa’w di ?

Kote ou fet ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Nesans mwen se Mirbale.

Mirbale !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men mwen menm, m’ pa te fet Mirbale.  Manman ak papa’m se isi yo fe’m. M’ pa konn okenn.

Ou pa moun andeyo ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiii.

Ou menm ou te fet isit ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, Bene

 Bene ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Bene !

A ki laj ou kite Bene?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: 3 zan.

 An ok, ou pa konn Bene menm menm.

 Men ou konn ale ?

Eske ou gen te la ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, m’ toujou ale. Non, m’pa gen te non. Men m’ toujou ale.

 Ou konn ale ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Le papa mouriiii.

 Apre tranbleman de te ou te tounen ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, m’pat ale. M’ te rete isi. M’ te ret nan lari a paske m’ pat ka ale ak timoun yo. Timoun mwen lekol, timoun mwen yo gwo.

Ki laj ou  genyen ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ gen 40 tan.

 Non, non ave’w ?

Kom oubyen di’m ou gen 40 tan ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi.

 E timoun yo ki laj yo ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Premye pitit mwen gen 20 tan. Dezyem nan gen 19 van. Sak te mouri a te gen 6 zan.

Nan ki klas yo te rive ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tou 2 pitit mwen fini lekol.

Ouaw ! Ou fe ti gason.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ paka fe anyen. pou yo. Men Frantz li fini lekol ak 19 van epi Junior 18 tan.

Ouaw ! Bon bagay.

 E ou menm numewo 5 ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Yo fini Blez Paskal.

Blez Paskal yo tou le 2 fini ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi !

 Sa ki Kafou a ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Lalu.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon, Kounyea san te touche. Pou pwoblem ki nan tet mwen la. Sa m’ap panse nan tet mwen la. Li met an pwovens m’ ta jwenn yon moun kap ede’m.

 Men e kwe ou di ou pa gen te Hench. Mirbale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men si maman’m, papa’m se Mirbale li te soti. Yo gen yon kote yo soti.

 Men ou konnen tout konfli ki kann gen nan zon yo pou afe te. Si’w pa janm vini konbyen tan pitit. Kounyea, ou annik paret ou pral fe chanm kay.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non,m’ pa kwe. M’ pa kwe sa ap gen konfli.

 Men manman’w la toujou ? Papa’w la toujou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, yo mouri, yo mouri. Manman’m mouri, papa’m mouri. Pap gen konfli. Si’m gen yon moun kap bati yon ti kay pou mwen. Ou konprann sa’m vle di’w. Lap jwenn kote.

Ou pral ret Mirbale !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, lap jwenn kote. Lap jwenn kote pou’l mete’l.

Ou t’a pral andeyo ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age:  W’ap pase mize pito w’al nan peyi’w.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: (Nan peyi’w!)

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Nan peyi’w.

 Ou t’a pral andeyo ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

 Men ki kote ou soti ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pase pou ap pase mize. Si’w t’a jwenn yon moun kap ede’w. Bati yon ti kay pou ou.

Ok, numewo 2.  Ou met kontinye.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Men menm fanmi’m sot Okay. Men mwen menm. Sel mwen nan fanmi’m ki fet Jeremi paske manman’m te al abite Jeremi. Li fe’m.

Sa vle di manma’w li se moun Okay ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, tout fanmi’m moun Okay. Men manman’m li t’al abite Jeremi. Li tou fe’m anba a.

Piblik(Riiiiiiiii)

 Li tou fe’w Jeremi ? (Riiiii).

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

E papa’w ? Papa’w moun Okay ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, men yo mouri depi 11 zan. M’te gentan pedi manman’m. 2 zan pita m’ pedi papa’m.

 E ou menm numewo 5 ?

( Bri telefon).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Mwen menm, m’sot La Gonav. Men La Gonav la, manman’m mouri, papa’m mouri.

 Men a ki laj ou te sot an pwovens ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ sot pwovens lontan.  M’sot pwovens a 18 tan.

 Alo kile ou kite La Gonav. Pou antre Potopwens ? A ki laj ou te kite La Gonav ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern:, A 18 tan.

18 tan !

 Kounyea ki laj ou genyen ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ gen 43 kounyea.

(Bri telefon).

 Silans.

Kounyea, mwen we  2 bagay nou di la. Nou di, yon bagay sou afe kay. Sa se yon bagay m’ pa janm panse. Si moun ka gen yon kay andeyo. Si yo t’ap bay kay andeyo. Si yo t’ap ale an pwovens. Men eske ou t’ap prale si yo te ba ou kay andeyo?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Si yo ban’m yon kay an pwovens. M’ t’ap prale paske pa gen le chwa. Ou ka di non, epi yo pa ba ou’l anko. Ou jis, oblije pwofite.

Ok.

Ok, yo te ka ba ou’l, ou pral anfeme’l pou tounen Potoprens ? Oubyen w’ap rete ladan’l andeyo ?

 Piblik (Riiiiiiiii).

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Kek men, yon gwo kesyon li ye ( Bri tous). Al abite andeyo, pou mwen e komsi. M’al antere tet mwen. Paske yon kote ou pa telman konnen byen. M’ met di’w m’ pa telman konn anba sa a. Paske depi timoun m’ sot anba a. Si w’al abite anba a. Ou pral pase mize. Isit, menm le ou ap pase mize isit. Ou plis ka viv. (Bri Klakson machin). Paske ou gen anpil kontak (Bri klakson machin). Ou gen  anpil moun oubyen ave yo.  ( Bri klakson machin). Ou konprann ! ke andeyo a. Andeyo e sel tankou, vizite m’al vizite andeyo. Kounyea, m’ vinn isit. Si’m gen moun m’al we. Men m’ pa konn anyen anba a vre. Si’m m’al abite anba a. Pou mwen m’ pa di m’ mouri non. Men m’ antere.

 Riiiii. Sa vle di. Ou t’ap anfeme kay la. Epi ou tounen Potoprens ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, li t’ap pi bon.

(Bri,telefon).

 E ou menm nimewo 5 ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bon, men menm, si’m te gen mwayen. Si t’a gen mwayen. M’ ta pi vit ret isit pito paske se a isit m’ abitye.

 Sa vle di, si yo di’w yo pral fe yon kay la Gonav pou ou.  Pou rete ak tout timoun yo ou t’ap pito rete isit ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ t’ap pito rete isit paske isit de tout fason. M’ gen yon gwoup la, m’ gen 17 tan ladan’l.

 Gwoup kisa ? Gwoup Legliz ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, m’ gen 17 tan ladan li. M’ ka jennen la, m’ rele. M’ka gen yon pwoblem la. M’ rele menm yon fre. Yon se ap rive sou mwen. Men pwovens lan kiyes m’ pral jwenn. Manman’m mouri papa’ m mouri.

Yon gwoup potestan ? Oubyen yon gwoup Legliz Katolik ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Katolik, Katolik.

 Koman gwoup sa rele ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: GREF.

 Kisa li siyifi ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: eeee.

Ou pa sonje ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Eeeee, gwoup sa se reyon de lespwa de  gwoup Fatima. K’ap priye inite tet ansanm.

 Ki kote li ye ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Li travay mon lopital Sen Jid anle . Men se yon gwoup ke nenpot 8 gwoup. Li Jakmel.

 Ki kote ou abite anko ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Mwen abite kafou Fey,Venis.

 Ban’m poze’w yon lot kesyon anko. Si yo di’w konsa y’ap ba’w yon lot kay an pwovens. Olye yo peye yon fem kay pou ou pou yon ane nan Potoprens. Kiyes nan yo ou t’ap chwazi ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Pou pwovens lan, m’ap di isit.

 Piblik (Riiiiiii).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Paske m’ te ka fe kay la isit tou. Paske pa gen mwayen.

 Non, mwen konprann sa’ w di a. M’ dako ave’w. Yo di konsa y’ap ba’w kay an pwovens pou’w rete.

 Avek 1nan isit !

1 nan isit, pou fe 2 kay ou t’ap pran isit ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non, m’ pa finn di sa.  Tankou isit ou gen ti kob nan men’w. Gen ti te a anfeme gen ti te ou jwenn. Yo ba ou, ou fe ti fem 2 zan. Ou bay 1.000 dola.

 Nan ki zon ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Tem, zon Kafou Fey anle.

 Kote sa yo gen dlo ? Gen bon twalet ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Anle isi ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

 Ou jwenn dlo fasil kote sa yo ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Gen dlo wi. Machin pote dlo. Ou pran dlo pa doum.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ pa t’ap kapab.

 E ou menm  ou pa t’ap dako ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, m’ gen 2 pitit ki fini lekol. Bel pitit anko wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: (Riiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Bel madam, m’ pa t’ap kapab. Fok yo al nan inivesite. Tale a la, m’ egri la. Oh, mezanmi !

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Medam yo ap fe tet ou cho la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Aaaaay !

Le nou te nan kan an nou te jwenn bon dlo pou nou bwe ?

Piblik( M’ pa t’ap kapab).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: (Dezyem nan, ti fi’ m nan. M’pa t’ap kapab. Mezanmi m’ pa t’ap kapab) !

Ou pa t’ap kabap vre.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: mezanmiiii. Andeyo a, pa t’ap bon pou mwen) !

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Te gen twalet, te gen dlo trete.

 Nou te jween bon dlo nan kan an pou nou bwe ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

 Met ti franse sou abitan yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Oh wi, pe tet si’l ta jwenn yon viza. Pou’l ta vinn etidye lot bo. Ok mesi.

Riiiiiiiiii.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Oooh !

Piblik (Riiiiiiiiiiiiiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tan mye).

 Men eske nou te konn jwenn bon dlo trete nan kan an ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Ah wi, yo te konn vann bon dlo trete nan kan an wi.

 E bon twalet ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Te kann gen bon twalet.

Nan kan an ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi,Venis anle a la.

 E bo kote pa’w la. Ou te kann gen bon twalet ?

Silans.

Kounyea, Mwen sipoze nou preske fini. Ok, nou pat renmen kan an. Eske gen moun isit ki pito tounen nan kan an ?

Piblik (Riiiiiiiiiiiiiiiiii).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bon, te a pat pou nou.

 Men ou gen zanmi ki peye kay pou ou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men zanmi yo, pap kapab tout tan.

 Men ou pa konn sa ki ap vini ane pwochen. Yo peye kay pou ou gwas a Dye.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi.

 Yo pat peye kay pou ou ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Zanmi an gen jou pa’l. Pou’l mennen ou paka mande’l tout tan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mhmm.

Men non sa l’ap di a. Kounyea, si nou pa pito tounen nan kan an ?

Sa’ m pral di ou gen yon chay sou ou. Fok ou peye kay, kan kote ou te ye.  Ou pat peye kay. Ou di twalet pa mal. Ou te gen dlo ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Nan komansman.

 Nan komansman ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Men apre yo te vinn retire yo.

Yo te vinn retire yo ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ou pa nan kan anko, ou pa gen abri non. Depi yo finn bay kob la.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Depi yo retire yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Yo kraze yo.

Ou pa ka tounen ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ou paka tounen non. Tankou kan pa’m lan. Kote’m te ye a Dijisel ki ladann kounyea. Paske kote’m te ye nan abri nan Mouzen an. Dijisel pran li yo fe tankou yon sot komsi ti pwoje. Tankou ti bagay piti. Moun ladan’l ap travay. Ou konprann ?

Wi, menmsi ou t’a vle ou paka retounen ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, ou paka retounen ladan’l anko. Li pa pou ou anko. Ou pa ta ka retounen ladan’l anko. Le fini m’ pa t’ap finn sot nan yon abri pou’m tounen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: ( Pou’m tounen nan abri a anko) !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mezanmi.

Pe tet sa se ide pa’w. Men gen lot moun avan pou chay kay la ki te ka vle tounen !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, gen lot moun.

 Pi mal tou, si’w rive nan yon moman ou paka peye kay. Ou pa gen kote pou’w ale.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, chak jou m’ di sa. M’ paka peye kay. Pa rapo 2 pitit mwen yo m’ genyen. Tan pou’m al viv nan kan. M’ prefere pran yom’ al viv andeyo. Paske m’ paka gen timoun sa yo. Gen kote ou paka viv ave yo. Paske si’w paka peye kay. Sa’w pou fe w’ap oblije al chita nan peyi’w.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou enp ti pe rejwen mwen. Sa’m di la.

Wi. Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi setenman.

 Li ta pito al nan peyi’l.

Koman ? Ki sa’l t’ap fe ?

 Li ta pito al nan peyi’l. Gen de kalite timoun ou genyen ou paka abite nenpot kote.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, komsi gen de timoun ou paka al rete andeyo.

 Ki peyi ?

Ou deja nan peyi a.

Ou ta vle tounen deye ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Setenman men tan pou’m vinn tounen deye. Paske sa ka vinn ban’m pwoblem. Paske mwen gen timoun ki fini lekol a laj sa. Ou konprann, paske pou we ou pral viv andeyo ave yo. Se bak w’ap fe.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se bak w’ap fe.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske andeyo, pa gen anyen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se tounen w‘ap tounen deye.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Timoun nan pa pral jwenn anyen. Se kreyol rek la li pral pale. Li p’ap jwenn anyen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mhmm.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Li pap jwenn anyen non. Sitou pou kote ou soti a.  Gen de peyi ou soti. Gen kote, li menm jan ak Potoprens wi.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Si’m te sot Okap.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Si’m sot Okap.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  O mwen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: O mwen, m’ sot Mirbale. Gen kouran, gen univesite, gen kou ki plizoumwen. Timoun nan ka ale. La m’ ka gen yon espwa. Ou konprann ! Men kote’m soti Bene a, m’ p’ap kapap.( Riiiiii).

Yo gen wout kounyea ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, gen wout. Gen wout wi. Men gen yon bagay yo rele konesans, lekol la.

 Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Inivesite a, pa genyen’l. Pa genyen’l Bene. M’ pa kwe m’pa janm tande pale de inivesite Bene.

 Piblik (Riiiiiii).

Menm la, li pa telman bon.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, m’ pa pral fe louanj pou li. Paske kote’m m’ te ye a li pa gen anyen. Mwen menm, sa te etone’ m la. Paske dam lan di OIM peye yon kou pou li la. Si OIM peye kou sa pou mwen. M’bon wi.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Se pa OIM non.

 Konsern.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Pandan setan, gen moun ki te kouri sou ti kob la. Yo t’ap ba yo a.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Li t’ap enpotan pou ti gason’m nan, ti fi’m nan. M’ pa t’ap menm pran’l non. M’ t’ap pase’l pa piti mwen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiii, ou t’ap fe transfe a.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ sezi, m’ t’ap fe transfe a pou pitit mwen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen m’ pa we bagay sa yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ sezi, m’ sezi wiii.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Eeee,m’met di nan CETEMO. M’ met di’w 70% moun pa nan pwogwam OIM lan. Yo vinn enskri koz gen yon paket moun yo rele. E kob yo bezwen, yoo pa al nan kou a. Moun sa yo tou pran plas yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Sa yo, pa men menm.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Yo pa menm. Konn bagay OIM lan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Kounyea, yo pa jwenn ase de moun. Yo gen yon kantite moun ke yo bezwen.

Hmmm.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Yo oblije tou pran moun sa yo voye’l nan pwogwam nan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok.

Paske moun ki nan kan an pa asepte !

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, e kob yo bezwen.

 Tandis ke gen moun ki pa konnen sa !

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, gen moun ki pa jwenn. Gen moun ki bezwen ki paka jwenn.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi Site Milite, anba katouch.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Men genyen, e kob yo mande.

 Te gen katouch madam ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, nan zon kotem’ ye a. Se Site Milite m’ te kann ale mwen menm.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Nan kwa a ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi.

Sak fe te gen katouch ? Sak te genyen menm ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Non, zon nan pa bon. Pafwa w’ap pase stasyon Gonayiv pou ale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ensekirite, ensekirite.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Men a tout sa, Bagay la te enterese’m. Trouve lite m’ale.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ok.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, Men gen anpil moun ki te we se la. Yo pe yo kanpe, yo pa ale.

Ok.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Hmm. Zon nan pat bon.

Men nou konbyen ki te nan kou sa ? Ki tap swiv kou sa ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Te gen nou plizye wi.

Alo, yon dizen, 20 moun,30 moun,25moun, 12 moun ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Pa gen tout sa yo. Kapap eeee kann gen 12, 15 moun.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yon kenzen !).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, men mwen m’ pat janm pe.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ah ! wi, paske ou te bezwen’l !

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi ! Gen de fwa,m’ pati bone. Bon  m’ telman pati bone 6:30 mwen gentan rive.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Annn.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: M’ te met te kite timoun yo nan kabann. M’ di moun voye yo lekol pou mwen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Li vremen enpotan !).

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Voye yo lekol pou mwen. M’ale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou deye mete yon bagay nan tet ou ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ki ka itilil li demen.

Silans.

Nou kouvri tout ?

 Nou konnen te gen magouy. Te gen tant ki pa gen moun.  Sa nou onet, tout tant te gen sa a.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi.

 Yo t’ap mete tant paske gen lespwa y’ap jwenn yon kay. Men gen kan  m’ konn gen moun ki jwenn 2,3 kay avan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Men kote mwen ye a. Yo pat ka fe sa.

 Yo pat ka fe sa a ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, kote’m ye a. Yo pat ka fe sa a.

 Sak fe sa ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske te gen yon moun menm. Te gen yon gwoup pou sa menm wi. Yon gwoup yo te fome pou sa menm. Tankou moun ap vini ou pa ret sou teren an. W’ap vinn fe tant pou fe kob. Pat gen sa. Te gen moun yo te leve Chanmas. Yo finn bay yo kob yo t’ap vinn nan abri pa nou an. Yo pa dako, yo pat dako.

Nou pa dako ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non.

Nou pa kite sa pase ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non.

Ou te la. Ou konnen kiyes ki nan zon nan ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Se de menm pou kan Ika a.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wiii.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Paske depwi le 12 la, moun yo envesti teren an. Nou menm jen nan katye a. Sa’ m te fe. Moun yo vinn jwenn nou. Se ke se moun ki pa two lwen nou. Moun deye Sent Antwan, Sou Fo ki te debake sou teren an. Paske kay yo te kraze. Se moun nou te abitye ave yo, nou te konnen yo. Le n’ap fe chanpyona, moun ki konn vinn gade chanpyona. Se sak fe m’ te pran yo a keu. [2]Le yo leve moun Chanmas yo. Kisa nou nou nou fe. Nou menm, antan ke moun ki te konn moun yo. Yo cheche jwenn avek komite kle kite leve moun yo Chanmas la. Yo ban nou lis avek tout nimewo moun sa yo. Yo te menm ban nou tout foto yo tou. Pou’n te mete. Paske nan kan kote’ m te ye a. Te gen 2 wout. Youn pou pase sou Lali a, youn pou pase pa nan Ika a. Nou te entedi moun antre vinn fe kay anko. Paske, nou te gentan fome yon lis nou te remet ACF li. Le ACF prale. Nou pran’l nan men’l. Nou di oganizasyon kap vini an pou’n remet li. Nou te kann kantite moun ki te nan kan Ika a. Kantite famiy ki t’ap viv ladan’l. Pat gen moun ki te ka vinn fe eeee yon tant anko pou’l mete sou sak te gen la. Paske depi Oganizasyon an vini nou di’l nou gen tan moun. Men lis la, men non yo. Men depi kile yo la. Si moun nan apre 3,4 mwa. Li vini apre tranbleman de te a. Nou di moun sa vinn apre 3, 4 mwa. Moun ki te la avan an se li pou benefisye anvan moun sa. Paske nou te fe yon seleksyon moun ki te la depi le 12. Nou te gentan abitye ave yo. Le 13, nou menm jen sou katye a. Menm rad nou te genyen an. Kay nou pat kraze, nou ba yo rad. Paske yo te viniiii gen sak te vini toutouni, san anyen.

An le’w  di toutouni. Toutouni san rad ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Toutouni, toutouni.  Sa vle di moun nan te gen dwa ap benyen. Epi bagay la pase li tou kouri. L’annik antre sou teren an. Li jwenn teren an pat pat gen kay sou li. Li tou, li rete. Pa gen moun kite gen ni 2, ni 3 tant sou teren an. Tout moun jwenn menm kantite kob. A yon kondisyon, moun kite la avan yo se yo ki benefisye anvan. Paske moun nan pakab depi le 12 li la. Epi ou vini jis nan mwa de Jen.  Ou panse pou moun sa ki te la 12 Janvye ansanm ave nou an. Pou benefisye anvan nou pat aji konsa paske moun nan te la. Li sipoze jwenn sa ‘l bezwen an avan.

Numewo 3 ? Ou ka pale ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Le mwen we gen yon bagay yo te fe. M’di gen le m’ pral benefisye tou yon bagay ki rele Chelte. M ‘ we gen yon mesye.  Bo kote’m nan ki te vwazen’m nan kan Kristofe. Bo kote mwen te ye a. Yo fe yon shelte pou li. M’di gen le m’ pral benefisye’l tou. Paske li fe ti tant pa’l la menm kote a pa’m nan. Men ti tant pa’l la, men ti tant kote m’ ye a. E poutan,bagay yo pat menm jan. Li menm, se paske li gen yon plas kay. Li gen yon plas kay deja.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: An ok,ok,ok.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo vinn fe chelte a sou plas kay la. Ke’m te gentan ouve.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: ( byen li diferan  avek ou menm).

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiii.(Bri, moun k’ap pale). M’ potko konnen.

 Li pa magouy. Nou t’ap pale nan kad magouy. Sa vle di sa pa magouy.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Men menm m’ poko konnen. M’ poko konnen koman bagay yo te fet.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: An ok.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se le’m al pran enfomasyon. Yo di non mesye sa, li menm te gen plas kay la deja.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: (Li te gen kay !)

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li te gen plas kay la deja. Se nan plas kay la yo fe chelte a pou li.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi, tankou prenon leka [3]de moun sou fo yo. Nou te mennen demach pou yo. O mwen pou yo t’al mon kabrit. Moun yo pat vle ale paske le yo komanse fe kay pou moun yo mon kabrit la. Nou te mennen demach paske nou te telman bezwen teren an.  Li te met se nan syel la. Nou te bezwen voye moun yo. Nou t’ap fe demach pou yo. Moun yo pat vle ale. Paske moun yo di yo pa konn anyen mon kabrit. Se sou Fo, deye Sentantwan yo leve depi yo piti. Yo paka al dezerte konsa. Le’m vinn we e konsa. Nou nou nou, nou vinn konprann yo. Paske moun nan nan zon nan depi’l piti. E la’l leve, lii jwenn manman’m, papa’l fe’l. Pou nou we pou’n al pran moun nan. Nou voye’l jis mon kabrit pou’al abite. Nou te twouve sa emp ti pe biza.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Tandis ke [4]mon Kabrit la gen espas !

Men se kay. Y’ap fe yo kado.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi, Yo t’ap fe yo kado. Men pi fo moun yo te gen te.

Pou kisa ou pat ale ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pardon.[5]

 Li pat jwenn li.

Pou kisa ou pat ale ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ p’at jwenn avantaj la.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Si’ m te jwenn li, m’ ta prale.

 Ou t’ap rete ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ pat ale. Paske m’ pat jwenn avantaj la. Ki fe m’ pat ale. Men m’ta jwenn yo di’m se mon Kabrit y’ap voye’m. M’ ta prale.

Eske gen dlo Mon Kabrit la ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Non, yo te mete bagay yo, yo te fe yon fason, yo fe amenajman.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo fe yon fason.

Yo jwenn  dlo. Yo jwenn elektrisite.

Si nou t’ap fe yon konparezon. Kiyes ladan yo ki pi bon. Avan tranbleman de te. Apre tranbleman de te ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  A vre di mwen menm. Eskize’m wi, tranbleman de te a. Fe’m du to le’m di’w, fe’m du to a. M’ se yon bos ebenis. M’ pedi pre de 15.000 a 20.000 dola menm.

Nan materyo  ke ou te gentan achte?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Nan materyel m’ met di’w meb kite fini. M’ gen yon mi nan lakou a ki tonbe sou tout meb mwen te genyen. Li kraze, li kraze. M’ pa jwenn anyen. Setadi,[6] li fe’m du to. Mwen vinn rekipere’m. Jis apre 3, 4 mwa. A koz ti kob m’ te genyen. M’ te fe ti ekonomi. M’ al pran ti kob la. M’ komanse paske, m’ gen yon kwayans. Depi le jou 12 la m’ pat mouri. M’ te toujou met nan tet mwen m’ paka mouri anko. Serye, m’ di bon. Tout moun lakay mwen ap panike. Yo di’m bagay. M’ di non m’ paka mouri anko. E si’m te konnen se jis an apre m’ vinn konnen tranbleman de te konn pase Ayiti deja. Se yon bagay ke nan edikasyon nou. Yo pa ban nou’l lekol. Se jis an apre m’ap vinn konnen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se pat nan jenerasyon pa nou an li te konn pase.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  M’ap vinn konnen tranbleman de te te pase Okap. Tandis ke [7]mwen neg Okap m’ pat janm kann bagay konsa. Se sak fe m’ te toujou ap vinn mennen yon lit ak timoun yo nan kan an. Apre 12 Janvye, nan ti bagay m’ap fe m’ peye lekol pou nenpot 5 ak 6 timoun. Nan Jak Roumen, m’ voye yo lekol.

Sa vle di apre tranbleman de te a aktivite’w te mache byen?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wiiiiii, m’ vinn ap jwenn klyan te konnen’m.  Le yo rele’m yo di’m eske m’pa gen anyen. M’ di non mwen pa gen anyen gwas a Dye bagayyyy. Epi yo komanse ap ban’m travay. Premye bagay se de timoun  nan nan kan ki pa al lekol. M’ peye lekol pou yo achte inifom. Se tankou sou responsab mwen yo te ye net.

 Men ou pa gen pitit ou menm ?

 Kay timoun sa yo p’at kraze ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Kay yo te kraze. Men le yo vinn nan kan an. Mwen peye lekol pou yo. M’ bay yo manje.

 Avan tranbleman de te a biznis ou t’ap mache tre byen ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Tre byen !

Kounyea tranbleman de te pase li kraze ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Li kraze yo.

Men malgre sa apre twa mwa  ou rekipere ‘w ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Wi apre twa mwa, kat mwa m’ rekipere’ m.

 Avan tranbleman de te a ak kounyea kisa ki pi bon pou ou ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Bon, m’ ta di de 2010 a 2015.  2016, nou vinn gen yon peyi ki deteryore. Ekonomi a bese a zewo. Janm m’ t’ap fonksyone 2008, 2009 la m’ vinn paka fonksyone konsa anko. Klyan yo pa achte. Vremen vre, ou gen dwa fe yon bagay li paka vann. Sa vle di eske m’ ka fe 3, 4 mwa m’ pa manyen lajan.

 Sa vle di apre tranbleman de te a bagay yo pat bon pou ou menm ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Li pa bon pou mwen menm.

 Kisa ou we numewo 4 ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ah, tranbleman de te a pa fe’m byen menm. Pou mwen menm se tet chaje.

 Men non. Kounyea, 2009 avek 2016 ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ah, se tet chaje.

 Men ki diferans ou ka fe nan tout sa yo ?

 Li pi di kounyea ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Li pi di, li pi di. Paske peyi a vinn che.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Vi a, vinn pi che.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Vi a, vinn pi che. Li pa telman yon ane ekonomik. Pou nou menm nou we li bagay. Men pou mwen, li pa anyen. Pou mwen menm, vi a di. Paske m’ gen 2 timoun.  Ou konprann ! Men gen 2 timoun fok yo manje.

 Men ou pa avek papa yo?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non papa yo mouriii.

 Men ou fe timoun sa yo fini lekol le tranbleman de te a ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non.

Apre tranbleman de te yo fini lekol?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Se apre tranbleman de te tout fini lekol.

Ki le ?

Apre tranbleman de te.

 Se sa’m di se nan epok tranbleman de te yo fini lekol. Kounyea, ou te degaje’w ave yo ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, m’ gen matant yo ki ede’m ave yo.

 Numewo 2, kisa ou we. 2009 avek 2016?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Bon 2009, sa te pi bon pou mwen. Paske m’ t’ap travay tou.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: 2010 !

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, m’ t’ap job tou. Epi, m’ t’ap peye kay mwen tou. Tranbleman de te a m’ met di’w li fe’m pi mal ke jan’m te ye a. Paske li fe’m vinn pedi job mwen youn. E li vinn mete’m tou nan yon sityasyon m’ pa t’ap viv byen ( Bri machinn). Bon kounyea, li vinn pi di paske m’ pap fe anyen ( Bri machin).

 Men kounyea ou di. Bagay yo pi bon pou ou !

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non, m’ pi mal. Paske 2009 li te pi bon pou mwen.

Menm avek jodi a ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Jodi a, pa bon pou mwen menm. Paske  m’ p’ap regle anyen.

 Bon. M’ konnen ou sot di. Ou konn ap fe ti elektrisite  pou viv !

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non, m’ fe job. Men e pa ( Bri tous).

Men kote dam ou di ou te  ave’l. Ou konn bay ti kob pou’l degaje la. Ou pa ave’l anko ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi.

Ou pa ave’l anko ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Li di’w wi.

 Madanm li ansent !

 Ann. Madanm li ansent !

 Pou konbyen timoun ou t’ap peye lekol ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Pou 5 timoun nan Jak Woumen. M’ te pran sou responsabilite’m.

 Jiska kounyea ou toujou pran yo sou responsabilite’ w?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Bon, a vre di (Riiiii). Men gen ti efo m’ fe. Piske kounyea, yo yo deplase nan kan an. Tankou lekol gen dwa pral ouve. Si se 5 valiz la m’ap achte 5 douzen kaye m’ mete nan valiz la.  M’ di manman yo bon vinn jwenn yo pa pre’m. A tout sa aktyelman m’mete yo lekol toujou. Men kesyon lekol gratis nan Jak Woumen an. Chay la vinn soti diminye eeee sou do’m. Paske m’ byen ak direkte Lafleur. M’ annik al nan lekol la. M’di direk ah, mwen gen 5 timoun. M’ap mete lekol m’ mete yo ladann. Epi m’ achte valiz ane a. Sel sa m’ pa achte sel inifom. M’ di manman yo bon degaje’n achte inifom. Paske mwayen an, mwayen an pa telman ok nan men’ m. Paske m’gen ti pitit pa’m nan tou. Fo’m bali.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Prepare’l.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Fo’m bali. E li pa nan men’m. Li pa nan men’m, li Ti Gwav.

 E ou menm numewo 3. Koman ou te ye avan trebleman de te a e apre? Ki diferans ou fe ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Bon. Kom mwen te di’w deja. Diferans ki genyen. 2009, nou  pran an. Te pi bon pou mwen. Paske m’ t’ap degaje’m. Men kounyea la. Pa gen espwa la menm ditou, ditou.

 Men m’ sonje ou te di ou te revoke nan travay la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, m’ di’w avan m’ te revoke a.

 Avan tranbleman de te a pase. Yo revoke’l. Nan 6 mwa konsa !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, e sa’m  te di’w.

 Eske ou jwenn lot bagay pandan ou te nan kan an ?

Numewo 3 ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yo pote ti savon vini pou’w benyen. Ti savon, ti pat, ti bwos dan yo pote ba ou.

 Konbyen fwa ou jwenn sa ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Yon 2 fwa, yo pote yo.

Pandan 5 kan an ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi.

 E kat manje ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: manje ? Ou degaje’w, ou degaje’w. Jan we se a sot di’w la.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: ( M’ te konn jwenn !)

Se a di li te konn jwenn manje li menm. Li te konn jwenn kat.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ te konn jwenn kat. M’te konn jwenn.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ ka di’w m’ vreman jwenn manje yon sel fwa. Kat la e vann yo vann li pa bisnis. Yo fe biznis ave’l.

 Konbyen ou te achte kat la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen menm, non, m’pat achte’l. Men mwen we gen moun ki vann kat la. Moun ki gen blok kat la nan men’l li vann , li vann. Oubyen li ranje avek mwen li voye al pran bagay plizye fwa. Yo vann bagay yo, yo vann yo. Mwen menm m’ jwenn bagay nan men moun yo pandan 2 fwa. Yon fwa yo te ban mwen yon ti diri nan sak. Yon lot fwa yo te pase lakay mwen direk. Yo te ban mwen savon, pat yon ti kit  ki te genyen savon, pat ladan’l.

 Men apre sa yo pa janm pase anko ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non.

Ok, numewo 5.

Ou te jwenn babay pandan ou te nan kan an ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Bon, m’pat konn jwenn kat manje non. Men, m’ te konn jwenn prela. Gen yon le yo te pase. Yo te bay chak moun 6 plat.  Apre sa yo te bay gwo bagay. Hmm, bagay ou ka met rad ladan yo. Premye jou a, yo te ban nou’l.  Pandan 3 fwa, yo te pase bay savon. Se nan sa yo m’te ye.

Yo pat konn ba nou kob ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Letil ! Mhm.

Piblik (Riiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Kob pa ladan’l.

Piblik (Riiiiii).

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Nou pa t’ap kache’l, nou t’ap di’l.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Afe kob la, e le yo leve nou y’ap ba nou kob.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: E le yo leve nou.

 OIM ki te konn bay manje ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, li toujou bay manje wi.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, gen moun yo te konn pote len.

Numewo 2.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: ( Mwen m’ te konn jwenn savon !)

 Men l’ap di yon bagay, numewo 5 ap di yon bagay wi.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, yo te konn pote len. Menm kiye yo te konn bay. Men kote nou ye a, yo te konn bay.

 Numewo 2.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Mwen se sel savon yo te konn bay.  Avek yon le yo te bay prela yon sel fwa.  Apre sa yo pa bay anyen anko.

 Ou pat konn jwenn manje?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Non.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Le yo pote kit la vini la. Yo pote prela, yo pote savon. M’ byen di la.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen te toujou, jwenn bagay sa yo.

 Ou te toujou jwenn manje ? Tout bagay sa yo ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, m’ te toujou jwenn manje nan kan kote mwen te ye a.

 Sa vle di gen kan ki jwenn plis ke yon lot ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wiiii, gen kan ki jwenn plis.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Pou yo ban’m kat. Ou konn domi, minwi, ine di maten yo frape tant lan.  Kote ou ye nan abri a. Yo ouve, yo lonje yon ti kat ba ou. Epi, w’al Chanmas, w’al kanpe nan liyn. Yo ba’w  yon ti sak diri, yon galon lwil, demi ti sak pwa.

Konbyen fwa sa rive ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ jwenn sa, plizye fwa pandan’m  nan abri a.

 Eske se yon kategori moun byen detemine yo bay oubyen tout abri a ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tout abri a net yo bay chak moun yon ti kat.

 Ki oganizasyon ki ban nou’l ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Oganizasyon pa nou an se te tet Ansanm.

Ki ban nou kat yo ? Kote manje yo soti ?

Sa vle di si se Concern, OIM.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, yo konn make ISAID, ISAID.

An se vre !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: We tout bagay, fet de fason diferan.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mhm, nou konn jwenn manje, prela.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen jou’m, te resi jwenn ti diri a. Se nan anpil demach wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tankou, le lapli tonbe yo vinn bay prela.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Gen yon mon ki rele mon Dede. Se la yo te voye’m al pran’l. Men se anpil demach brimad, goumen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Men e la, yo konn bay manje. Mon Dede, mon Marinet.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mon Dede, yon sel fwa.

 Men se yon ti sak diri yo te ba ou oubyen yon ti sache ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Eeee, yon ti sak diri. Li pat ti sache yon ti sak diri, yo te bay le sa.

Mwen gen yon denye kesyon tou. Kesyon m’ap poze.

Ok numewo 3, ou fini ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, m’ fini.

An nou di konsa ke kom nou konnen pou tranbleman de te a te gen anpil kob yo te bay. Te gen anpil ed, te gen anpil moun Ozetazini. Nan tout peyi ki t’ap bay ed pou Ayiti. Si se ou menm, ki te nan plas sa, ki te dirijan. Ki t’ap dirije kob sa a, koman ou t’ap fe ? Koman ou t’ap separe kob sa ?Kisa ou t’ap fe diferan de tout sa lot oganizasyon yo fe ?

Tout moun, tout moun. (Bri moun kap pale).

Ann komanse pa 2.

 Se ou ki chaje distribye ed la pou ede moun nan kan an pou retire yo. Kisa ou t’ap fe ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Bon, si se mwen ki te anchaj de bagay sa. M’ t’ap jis pase de kay an kay. Moun ki viktim yo, m’ t’ap jis fe sa. Jan pou’m fe’l la. Si se manje a, yo di’m pou’m bay. M’ t’ap jis e pa moun nan kan an m’t’ap fe sa. M’ t’ap jis pran yon moun m’ konnen ki gen volonte. Ki pa t’ap pran manje a ki pa t’ap fe gwoup pa’l tou. Ki gen volonte pou’l bay chak moun pa yo. M’ t’ap annik fe yon gwoup de moun pou fe sa. Paske fok moun nan, m’ kwe moun nan t’ap travay ave’m pou’l te fe sa. M’ pa t’ap pran moun ki pa pou sa. Ke’m konnen moun nan. Se volonte’l li konnen, moun nan gen pwoblem fo’l bay li’l. Ni pou kob la tou m’ t’ap fe menm jan.

 Ou t’ap fe menm jan !

 Sa vle di  jan yo fe a, ou t’ap anfemye kay pou moun nan ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Wi, paske moun nan gen pwoblem. M’ paka t’ap kenbe bagay la. Pou’m t’ap fe moun nan abi. Li pa t’ap bon pou mwen.

E ou menm numewo 3 ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: E byen m’ byen di’w, mwen menm. Si se te mwen ki te nan plas moun lan. M’ t’ap fe yon enimerasyon[8]. M’ t’ap kontwole konbyen moun ki nan kan ke’m ye a oubyen si se tout kan yo m’ responsab.

 Ou responsab tout kan pou Ayiti.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pou Ayiti  net ! m’ fe yon kontwol nan tout kan yo. M’ konn Kristofe gen tan moun ladan’l. Eee,kan kote ou te ye a, koman’l rele ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Nan Mouzen !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pardon.[9]

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Nan Mouzen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Nan Mouzen gen tan moun ladan’l. Epi’ m  liste m’ fe yon lis pou Mouzen. M’ fe yon lis pou Kristofe. E ou menm mon fre ?

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Ika.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ fe yon lis pou Ika. E ou menm ?

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Kriswa.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ fe yon lis. Pouuuuuu.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIMKriswa !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ fe yon lis pou Kriswa. E ou menm se Venis ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Venis.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: M’ fe yon lis pou Venis. Kounyea, yon egzanp konparativman m’ konnen m’ gen 100 moun ki nan Kristofe. 200 moun ki nan Mouzen,100 moun ki nan Ika,150 moun ki nan Kristofe. M’ gennnn 300 moun ki la. Kounye a, m’al kontwole pou’m we 300 moun ki la. Kob saaaa, konbyen moun li ka peye. Si’l fini, kote’l fini an li fini. Men m’ pa pral di si’l ka kontinye, m’ap kontinye.

 Men le’w di kote’l fini, li fini. Sa vle di ou pap kontinye oubyen w’ap kanpe la ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Si’l ka kontinye, m’ap kontinye.

Men non. Se ou ki responsab. Se ou ki an chef. Se ou k’ap dirije.

 Ki te’l pale.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pe, m’ap byen eskplike’w. Sa depan de garanti mwen jwenn avek enstitisyon oubyen oganism kap finanse’m nan. Si’l di’m, se pou yon ane. Depi la, m’ pap bay moun nan ke kontan. Pou’m di se pou 2 zan, se pou 3 zan m’ pral anfeme pou li. M’ap di, m’ mete’w la. Se pa mwen ki mete’w non. Se OIM ki mete’w la. Se pou 1 nan, l’ap ka peye pou ou. Kob 1 nan, nou pap ba ou’l non. Se met kay la, se met kay la, yo toujou bay li. Se pa lokate yo bay li. Men afe keu[10] pou di ke OIM peye kay pou 2 zan pou yon moun. Le’l fini, pou moun nan kenbe kob 1 nan an. Ou di’l ke, se 1 nan ki peye. Sa se abi ou fe’l. Ou vinn pi fwase moun nan ke tranbleman de te a. Paske stres ki sou moun nan toujou rete sou moun nan. Ou kwe ou konprann ! sikatris tranbleman de te a toujou ret sou moun nan. Le moun nan gentan viktim de tranbleman de te a. Pou’ al viktim de sa anko. Kounyea li te gen, yon lot 1 nan li t’ap peye, li t’ap pran yon ti souf, li t’ap respire. Sa yo di’m pou’m fe a, ke’m fe’l. Sa yo ban’m pou ‘m bay la, ke’m bay li. Si se a kontinyea, yo ban’m pou’m peye m’ t’ap peye a kontinye pou li. Menm le, m’ pat ba’l kob la de men an men. Men pwopryete, met kay la, chak kou fem nan bout m’ t’ap pase m’ di’l men kob la. Men kob la, men kob la nan chak kay ensideswit nan chak kay. Kounyea yo pa nan kan anko, se nan kay yo ye. Le’m fini, m’ t’ap vizite yo nan kay la. Pou’m we ki vi, ki fom de vi pwopryete a mennen avek yo. Ou konprann sa’m vle di’w la, si pwopryete a byen sevi avek yo ok (Bri chen kap jape). Si’l pa byen sevi avek yo m’ fe yo chache yon lot kay ki plizoumwen pou’m peye kob la pou yo. Paske kob la se pa nan poch mwen l’ap soti. Se enstitisyon an kap ban’m kob la pou’m bay. Se yon angajman m’ pran, m’ endose  yon responsabilite. Men responsabilite m’ endose a, m’ endose’l ak tout nanm mwen ak tout ko mwen. Ou konprann ? M’ paka ap fe moun abi.

Wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: E le’m kenbe 1 nan m’ pa bay moun nan. Se yon abi ke’m fe moun nan. Men menm di’w yo peye 4000 dola pou mwen pou kay la. Apre sa, yo vini, pase nan kay la. Yo rele met kay la, devan’m wi. Yo di met kay la yo pa gen kob y’ap peye anko. Si lokate a gen kob pou’l peye l’ap rete. Si’l pa gen kob pou’l peye w’a degaje’w avek li. Men kom m’ di’w Bondye toujou fe travay li. Gen 2 zanmi ki mete ansanm. Yo te kontribye, yo  te peye kob la. Men yo menm, yo gen kou pa yo pou yo fe. Yo gen afe pa yo, chemen pa yo pou yo fe. Ou paka chak tan fem nan bout pou ap rele yo. Ou koprann.

Wi.

Numewo 4,

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou satisfe avek repons mwen an ?

Wi. Nou satisfe.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Kom sa pa t’ap rive. Pa egzanp, si yo ta pran nou yo ta di pou nou chwazi. Yo ta di madam m’ ta renmen komsi n’ap fe yon sot de pwoje la. Komsi, se ou menm ki responsab li pou ta ede pep la. Pou jan’m we pep la gen pwoblem. M’ t’ap ede yo jan yo di’m nan wi. M’ pa t’ap aji jan’m we yon seri de moun aji.  Ap maltrete pep la paske peyi a di. Le’w maltrete pep la sa di wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Sa di anpil.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ohh.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Epi w’ap peye konsekans lan pi devan tou wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mezanmi !  Le’w komanse ede yon moun ou rive nan wout ou kanpe. Ou konn tande yon moun met espwa’l sou yon bagay. Tankou ye telefon mwen sone m’ di alo. Dam lan di’m se OIM. M’pa ,m’ pa menm moun nan anko.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ke’w gentan fe voouuuu !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mezanmi ! m’ pa bezwen di’w.

Mwen pa di’w OIM egzakteman non ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi!( Bri Piblik). Yo envite’m nan reyinyon. Bon la ke’m gentan di, ah bon nan ke mwen.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Menm pou reyinyon yo di’w la !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Ooooh. (Bri piblik).

Gade yon koze !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: La , ah wi,la.

Nomal, setenman, wiii je we kle.

#4, Wi, bon m’ pa di met kay la anyen. Men m’ gentan di ket Jan pa’m vinn kote’m anko non la. Paske m’ santi mezanmi ! We le’m rive la, m’ fe yon chita. Ke’m kontan(Riiiiiii) mwen pa bezwen di’w sa k’ap travese’m.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, m’ santi sa.

#4, Ou santi sa ?

Piblik (Riiiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Avan ye, le’m fon ti chita la. Le mesye a di’m pwoje a kanpe. Fo’m di’w sa.

Piblik (Riiiiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Le’m di’w, m’ santi m’ pa kanpe menm anko.

 Piblik (Riiiii).

Ou te sipoze eksplike’l.

(Piblik Riiiiiii).

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Men m’ konn se yon pwosesis kap kontinye.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Le yo di’w pwoje a pap kontinyea, balon an pedi fos.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Oh wiii, se sa. Ou ka konprann tout moun pa menm. (Riiii).

Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske peyi a ap diii.

 Ou toujou we sa ou ta vle genyen ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, paske la m’ gentan di m ‘ gentan gen yon fem kay 1 nan la. Si’m ta vinn jwenn yon lot ti bagay nan men mwen. La se pou timoun yo ki pral vanse. Kounyea, m’ gentan retire bidje kay sa nan tet mwen. Kounyea m’ pral panse, ak timoun yo. Menm le, m’ ta vinn gen yon lot monnen nan menm’m. Tankou le yo te peye 4000 dola a. Yo te bay yon 1200 dola. Gen manman pitit ki bwase ak 1200 dola a. Ou jwenn li, ou brase ave’l.  La li se yon pa pou ou. Pou mwen menm, m’ we se pi gwo bagay li ye. Men gen moun ki pa konn sa. Pou mwen menm, m’ we se pi gwo bagay( Bri telefon) OIM te fe pou mwen an. Ou konprann ! m’ we se pi gwo bagay.

Ok. Denye a.

  #2 Mackendy Pierre; Gason; 27 ane; Pa genyen; Elektrisite; Reto; OIM: Bon.

Numewo 5 poko pale non.

#1 Jose Alcimbert; Gason; 32 ane; 1 timoun; Ebenis; Reto; OIM:  Bon, si se men menm ki t’ap anchaje pou’m jere tout moun  nan kan yo. Premye sa’m t’ap fe, kob la t’ap nan men’m. Men 3 bagay ke m’ t’ap fe. M’ panse ke li t’ap itil peyi a anpil tou. M’ t’ap fe yon kanpous ki pou o mwen [11]nan chak zon yo. Ki pou te ka pran 1000 moun. M’ pa t’ap fe’l pou gran moun. Pou kisa ? M’ t’ap pran timoun de 12 a 18 tan pou’m evite gwoses prematire [12]a. Paske le 12 Janvye 2010 a  eeee m’ ka di o mwen, m’ ka di 2013-2014 gen anpil jen ti fi de 12, de 12 a 18 tan ki ansent, ki pa sou kontwol manman yo. M’ t’ap chache gen kontwol timoun sa yo avan. M’ t’ap retire yo nan kan kote yo ye a. M’ mete yo nan kanpous ke’m fe. Ki ka pran 1000, 1000 jen, jen fi yo. M’ pa t’ap retire ti gason yo non.  Jen ti fi sa yo pou’m evite pou yo pa tonbe ansant two bone. Apre sa, m’ ta pral lokalize nan ki peyi moun nan soti. Eske se Okap, eske se se Jeremi ou soti. Oubyen nan zon ou soti a m’ mete yon gwoup ankete. Ki pou ankete sou fanmiy ‘w, ki fanmiy ou genyen. Eske ou gen ti bagayyy m’al nan zon ou an. Si se yon kay m’ap fe pou ou nan te kote’w ye a. M’ fe yon kay pou ou. Anatandan, nan kote’w te rete a pou’m amenaje kote’w te rete a pou ou. Mwen mete yon chelte.  

 # 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: ( Anatandan ou fe kay la!).

 #1,Anatandan,m’amenaje,anatandan, ke’m jwenn yon espas pou’m fe kay la pou ou pou’w tounen. Paske imajine’w moun nan gen dwa fe tout vi’l. Li gen dwa fet an pwovens. Men’l pa grandi an pwovens. Men, ou gen dwa retounen’l an pwovens pou yon seten tan. Li gen dwa fe yon mwa, 2 mwa, 3 mwa. Men nan zon kote’l te leve a. L’ap santi, li pi alez la. Jiskas ke m’amenaje ,menm jan y’ap fe Sou Fo kounyea. Paske m’ we yo fe, yo fe kay yo sou Fo kounyea. Bien ke pou mwen menm sa yo se kaloj yo ye. Se kaloj kote yo gade ti poul. Jan’m we yo fe la yon ti bagay 2 etaj. Bon sa ap fe 3 chanm. Espas sa ap fe 3 chanm jan yo fe yo a. Apre sa, le’m finn amenaje zon kote moun nan te leve danfans lan. Mwen, Mwen t’ap bay’l yon kob pou’l fe komes ( Bri machinn). Paske ki sa ‘l ye, mwen menm le pli souvan m’ pa renmen pou moun ap ban’m tout tan. M’ renmen ou di’m Jose bon m’ ba’w sa. M’ di ou ban’m sa a m’ di’w  wi. M’ di’w nan konbyen tan pou’m pou’m remet ou. Bon si’w di’m nan 3 zan. M’ap bat pou’m remet ou’l nan 2 zan. Le’m bare anko pou’m ka jwenn. M’ t’ap bay moun nan yon kob pou’l fe komes nan kay kote’l ye a. O mwen, si se 200 goud, 300 goud lap ba’m chak mwa. Li ban mwen’l pou’m amenaje yon lot kote. Paske ou paka pran lajan an pou gaspiye’l. Ou envesti tout yon sel kou. Lajan pa envesti global paske le’w envesti yon lajan fo’w we eske ou ka antre. Se vre w’ap bay moun nan, ou we, le ke ou bay yon moun yon bagay. Prenon leka, ou bay moun nan yon kay. Ou di bon chak mwa oubyen chak 6 mwa lap ba’w 300 dola oubyen 400 dola. Li plis santi, li nan beny. Le sa li ka fe, li ka fe angran. Li santi li envesti tou menm ke ou fe’l kado’l. Pri pou’l ta peye a li pa peye’l konsa non. Men le’l we, li swe tou pou’l ba’w 300 dola a. Li pase mize tou pou’l ba’w 300 dola a, 400 dola a, li vinn santi li plis  plis moun. Ke le’l we, li nan kay la li pa vese anyen. Mwen se konsa, m’ we’l mwen menm. Paske se konsa mwen ye le’m we m’ swe pou’m realize yon bagay. M’ plis santi’m alez. Se sak fe ou we pandan moun yo te nan kan an. Moun yo konn pa gen dlo. M’ gen yon fre’m ki te abite La Plen. Bo Siten dlo a, li abitye a chofe yo. M’annik rele misye. M’di konsa, voye yon kamyon dlo pou mwen pou moun yo. Paske m’ fe douko tou, m’ konn douko tet kamyon mwen menm ak misye. M’ di voye yon kamyon dlo pou moun yo. Fet Sentantwan ap fete, m’ gen yon delegue m’ byen ave’l ki gen yon kamyon manje. Li pral bay nan fet Santantwan nan. Kamyon diri, bagay PHTK t’ap bay.  Konyea, m’ di mysye mwen menm m’ pap santi ‘l lojik pou’m we tout moun nan kan sa yo pral nan liyn. Ine, deze dim maten pral nan liyn pou y’al pran manje a.  M’di misye m’ gen kote pou’m stoke manje a. Ban’m manje a m’ bay moun yo. Misye pa fe tet di vre, li ban’m kamyon manje a. M’ annik pase yon anons. M’di moun yo, nan demen si dye vle pa fe, pa goumen, pa bagay vinn pran manje.  M’ annik ouve barye a. Moun yo antre yo pran manje yo alez, yo ale. M’ renmen menm ke m’ap bay moun yon bagay. M’ ba’w ak ke kontan ou resevwa’l ak ke kontan. Apre sa bon timoun sa yo m’ te retire a. Si m’ t’ap toujou pran timoun sa yo anchaj jiskaske yo temine etid yo. Paske jan madam sa di a li gen 2 krem timoun. Li pap leve konsa l’al viv andeyo ave yo. Mwen menm aktyelman la, m’ ka al andeyo. Sou volonte pa’m,m’ deside pou’m al viv Okap. E si m’al viv Okap, m’ap alez. M’ap pi alez ke janm ye nan Potoprens lan. Men jwenn yon moun kap fe yon kay pou mwen Okap pou’m al viv. M’ap twouve entipe biza, li pap , li pap nan gou’m. M’ gen dwa deside m’ di bon m’ pral bati Okap. Le’m rive Okap pou’m al fe vakans avek ti fi’m nan n’al nan vakans. Men le’m rive pou’m we chak le’m rive nan kay la. Pou’m we se yon moun ki te ban mwen’l san ke m’ pat achte yon gren blok. Li pa’m fe’m plezi.  An gwo se sa m’ t’ap di. Mesi.

 Ok.

Ok.

 Numewo 5.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Hmm !

 Kisa ou t’ap fe si’w te gen opotinite, ou te gen kob pou ede moun soti nan kan an ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Si kan an te 3 kan, 4 kan. Selon sak ta nan men’m nan m’ t’ap divize’l jan’l kapab soti a.

 Ou t’ap bay chak moun yon pati nan kob la ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: wiiiiii, kit li te piti,li pat piti. Li t’ap pase jan pou’l pase a.

 Ok.

 Ok.

 Eske nou genyen yon kesyon nou vle poze ?

Nou gentan eskplike nou pa OIM nou pa Concern.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Nou pa ISAID.

Nou pa menm konn anpil de sa. M’ jis ba’w sa’m panse.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Pis zide.

Wi, si’n te gen kesyon de sa n’ap fe oubyen yon bagay ou santi. Kesyon nou te dwe poze nou pa poze. Di men sa nou pote ou konnen nou apresye kritik ou bon. M’ dako.

#1, Wi.

 Epi nou ka pote kritik sa ou konnen nou apresye sa nou jwenn. Ou konnen fo’w apresye sa ou jwenn.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen m’ gen yon kesyon m’ vle poze.

 Wi.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: E m’ ta renmen konnen tankou 1 nan kay yo te peye pou mwen an. Paske gen moun bo lakay mwen yo peye pou yo.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: #4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Tankou, m’ ta renmen konnen eske y’ap kontinye peye lot fem 1 nan anko pou mwen. E sa m’ ta jis renmen konnen.

 Ok.

 Ok.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, se sa’m ta renmen konnen.

 Li note.

 Wi, li note.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Mwen m’ ta konn sa tou.  M’ ta renmen konnen’ l tou wi. Paske idewoloji nou pran an se idantik avek pa yo a.

 M’ pa kwe kile yo te komanse peye kay pou moun yo ? Kile sa te pase ?

 Non, mesye sa yo peye pou ou 2 fwa ?

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Wi, denye fwa yo te peye’l la se te Septanm oubyen Oktob. Bon m’ pa sonje mwa a, m’ kwe se te youn nan mwa sa yo.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Bon, m’ kwe moun bo lakay mwen an. Yo peye’l 23 Septanm pou li. Yo annik rele li. Se pa met kay la non yo rele.

 Men depi Septanm yo pa peye kay pou moun ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Pou moun bo lakay mwen. Kay li te bout an Septanm. An Septanm yo peye’l. Paske yo annik rele li. Yo rele’l nan jou Mekredi. Le yo rele’l la, li di Nirva yo rele’m wi. M’ di kisa Mabel li di ahhhh, mwen bon.  M’ di nan kisa li di jan m’ t’ap plenyen la. Yo peye kay la. Yo rele’m vinn pran kob kay la. M’ di e vre ! M’ di ohh Jezi  ebyen, m’ la osi. Ke’m  kontan paske si yo rele’l. Yo kapab rele’m osi tou paske se yon sel pwoje li te ye.

Yon sel pwoje ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske se yon sel pwoje. Si yo peye’l non pa’m deye.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non pa ‘w deye !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Se ke non pa’m deye osi. Si yo peye’l se ke non Nirva deye. Paske m’ te nan pwoje a e sak fe m’ mache ak tout pyes mwen tout done mwen. Paske si yo peye pou li mwen menm osi[13] m’ deye. Y’ap rele Nirva kanmenm. Se sa m’ ta renmen konnen. Eske fem 1 nan sa a yo te peye pou mwen an, eske lot fem sa a, eske yo p’ap peye’l pou mwen anko ? Paske non’m te nan pwoje a, paske si yo peye pou Monfre se ke yo sipoze peye pou mwen osi. Paske Nirva te nan pwoje a.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Depi se pa yon triyay y’ap fe.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Non, pa gen triyay.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Se tout moun y’ap peye.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Se tout moun !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Ou poze’w. W’ap tann yo rive sou ou !

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: M’ap tann yo rive sou mwen. Le yo rive Septanm, Oktob, Novanm. M’ we yo poko rele’m m’ap tann. Desanm yo poko rele’m m’ap tann, m’ap swiv. Paske m’ nan pwoje a. Ou konprann ! Le w’ap gade’m m’ nan pwoje a paske m’ ladann.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Wi, e te 2 sans.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: 2 sans ?

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Tankou apre, le yo finn leve moun nan. Gen yon pati moun yo te pran pwoje Laviwoud la.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Hmmm.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Tankou nou menm ki te antre nan pwoje Laviwoud la. Se nou menm yo rele. Res moun yo leve nan kan an yo pa rele yo. Ou konprann !

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Ka gen yon seten yon 100 moun. Paske yo finn peye pi fo moun ki te nan kan. Pa’m nan mwen menm yo finn peye pou yo net. Paske mwen kwe ka rete ban’m we yon 5. E nou 5 ki rete la, yo poko rele nou. Paske yo finn peye pou moun sa yo net.

Dezyem fwa a ?

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, dezyem fwa.

Gen chans yo ka rele ‘w ?

Gen chans yo ka rele’w si se selman 5 moun.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Mwen menm, m’ tre etoneee.

# 5 Simone Michelle; Fi; 43 ane; 5 timoun; Kwizin; Prime; Concern: Anbyen, y’ap rele’w.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Paske yo peye tout net. Paske nan kad Jan an nan J a. Yo rele tout moun net. Ou konprann !

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: (Bri moun kap pale an mem tan).  Sa gen 2 zan de sela, se zanmi ki te konnen’m ou kwe konprann ! kap kontribye avek lot zanmi. M’ pa gen espwa anko. Si’ w te gen chans anko menm le premye ane a yo pat ba ou. Dezyem ane a, yo ka ba ou. Depi yo finn peye yon sel ane pou mwen. Yo vini menm yo pale avek met kay la menm. Yo di met kay la yo pap peye’l anko.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wiii.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Alo, setadi ke, byenantendi, m’ pap kouri pote kritik. Di ke yo te jwenn kob paske  je’m pa we.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Di yo jwenn kob, yo pa peye pou mwen. Men yo vini devan mwen. Yo di met kay la se yon sel ane a yo t’ap peye pou mwen. Yo paka peye pou mwen anko.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Men tout moun te konnen se yon sel ane. Mwen menm, mwen te panse se yon sel ane. Se paske m’ we yo peye pou lot moun. Men m’ pat mete sa nan may [14]mwen ke yo t’ap peye pou mwen anko.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Non, non, mwen menm yo te di y’ap peye plizye lane pou mwen. Mwen menm le’m ap sot nan kan an. Paske yo fe reyinyon avek mwen y’ap peye plizye zane. Se le yo finn peye yon ane a. Anpi yo tounen vinn kot met kay la. Yo di met kay la yo pap kontinye peye’l anko. Si se lokate a w’ap mete deyo mande’l kay la. Kom Bondye konn tout bagay, zanmi ki te konnen koman m’ t’ap viv.  M’ kwe ou konprann ! yo di non n’ap mete ansanm n’ap ede’w peye’l. 2 zanmi mete ansanm, yo ede’m peye. Le lot ane a vini anko. 2 lot zanmi nouvo anko, chans Bondye wi mete ansanm yo ban’m peye. Paske le’ w we ou resevwa toujou fe jes ak zanmi, toujou pataje ak zanmi. Ou paka ba’l 100 goud, ba’l 50 goud. Ou paka ba’l 50 goud, ba’l 25 goud. Moun sa pap janm kite’w nan plenyen.

#4 Niva Jean Baptiste; Fi; 40 ane; 3 timoun; Komes; 9eme ane; OIM: Wi, setenman.

# 3 Jean Riguer Cadet; gason; 60 ane; 3 timoun; Sekirite ; 4eme sekonde; Help Age: Li pap janm kite’w nan plenyen.

E byen n’ap femen, nou di mesi.

NOT YO

[1] Help Age

[2] Ke

[3] Ann di.

[4] Men.

[5] Padon.

[6] Sa vle di.

[7] Tankou.

[8] Konte

[9] Letil

[10] Ke

[11] Pi piti.

[12] Anvan le.

[13] Tou

[14] Tet.

|

RELATED CONTENT

|

SUBSCRIBE

Subscribe and get updates on new material upload, news and upcoming events.