Elderly couple (1970’s)

Elderly couple (1970’s)

Elderly couple, Haiti.